அம் மன் வேஷம் போட் டால் நீ என்ன கே ஆர் விஜயா வா.!! என்ன கரு மம் டா இதெல் லாம்.!! ஜூலி யை கேவ லமாக பேசிய பிர பல நடி கர்.!! இந்த நடி கரா.??

0

ஜல்லி க்கட்டு   போ ராட் டத்தில்   கல ந்து   கொ ண் டு   பிரப லமான வர்  தான்   நடி கை   ஜூலி .   அந்த   சமயத் தில்   இவ ரை   வீர   தமிழ ச்சி   என்றெ ல்லா ம்   பெயர்   வை த்து  அழை த்து   வந்த னர்  .  அவன் பின்பு   அதன்   மூ லம்   கிடை த்த   புக ழால்   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சி யில்   கல ந்து   கொண் டார் .

 

 

அந்த   நிகழ்ச் சிக்கு  பின்   அப்ப   டியே   எல் லாம்   தலைகீ ழாக   மாறி விட் டது.அந்த   நிகழ்ச்சி யில்   செய்த   செயல்  பல   மக்க ளுக்கு   பிடிக் கவி ல்லை  .  வீர   தமி ழச்சி   ஆஹா ஓஹோ  என்று   கூறிவ ந்த   அனை வரும்   இவ ரை   வெ றுக்க   தொடங் கினார்  .  அந்த   நிக ழ்ச்சி   மூலம்   இவ ருக்கு   நெகட் டிவ்   விமர்ச னங்க  ள்   மட்டு மே    கிடை த்து   வந் தது  .

 

 

அ தன்பின்   இவர்   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சிக்கு   பின்   செவிலி யர்   தொழி லை   விட்டு விட்டு   சினிமா   பக் கம்  தன்   கவன த்தை   திருப் பி   விட் டார். நெக ட்டிவ்   விம ர்சனங் களை   பெ ற்று   வந் தாலும்   இவரு க்கும்   சில   வாய்ப் புகள்   கிடை த்து   தான்   வந்தி ருக்கிற து .   இவர்   பின்   அம் மன்   தா யி   என்ற   பட த்தில்   கமிட் டாகி   இரு ந் தார் .   

 

 

இந்த   படத் தின்   டிரை லர்    அப் போது   வெளி யாகி   அனை வரின்   கவன த்தை யும்   எடு த்தது .  இந்த   ட்ரை லரை   பார் த்த   பல ரும்   இணை யத்தில்   ஜூலி யை   கிண் டல்   செ ய்து   வந்த னர் .   அந்த   படத் தில்   இவர்   அம்ம னாக   நடித் திருப் பார்  .  இந்த  படத் தில்   இவர்   அம்ம னாக   நடித் தார்.   இந்த   படம்   கூட   இன்று ம்   வெளி யாகவில் லை .   

 

 

இந்த   நிலை யில்   தமி ழில்   மூத்த   நடி கர்   ஒருவர்   சமீப த்தில்   பிக்   பாஸ்   குறி த்தும்   ஜூலி   குறித் தும்   விமர் சித்தி ருக்கி றார்.    அந்த   நடிக ர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   ராதா ரவி   தான் .இவர்   சமீபத் தில்   கொடு த்த   பே ட்டி   ஒன் றில்   பிக் பாஸ்   குறி த்து   பேசி   இருந் தார். அதில்   அவர்   எவ னோ   ஒரு த்தன்   செய்தா ன்   அதை    இந்தி யில்   செய் து   தற் போது   தமி ழில்   செய் ய   வேண் டுமா .

 

 

இதை   பார்த் தால்   திருவி ழா   கக் கூஸ்   தான்   சொ ல்ல   தோன்றி யது   என்று    விமர் சித்தி ருந் தார் .   அதை   தொட ர்ந்து   ஜூலி   பற்றி   பேசிய   அவர்   போ ராட்ட த்தில்    கத்  திய   பெண்   ஜூலி.அம் மன்  வேஷ ம்   போட் டு   ஒரு   படத் தில்   பண்ணி யிரு க்கு  .  அந்த   ட்ரை லரை   பார் த்தேன் .   அம் மன்   என்றா ல்   கே ஆர் விஜ யா   தான் .   அவர் களை   பார் த்தால்  கையெ டுத்து   கும் பிட   தோன் றும்  .

 

 

இ து   என்ன   கருமம்   என் பது   போன்று  ஜூலி யை   கேவ லமாக   விமர்சி த்து   இரு ந்தார்  .  போட் டால்   போடட் டும்   என்ன    அம்மன்   கண் ணையா   குத்தி   விடப்   போகி ற து .  என்ன   கார ணம்   என்ன   சொ ல்வது   என்று   கூறியிரு க்கி றார்  .  இது   தற் போது   இணை ய த்தில்   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது .   இதற்கா ன   வீடி யோ   ப திவு   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.