நீங் கெல் லாம் என்ன படம் எடுக்கு றிங்க.!! அவ ங்கள பார் த்து கத் துக் கோங்க.! !பிர பல இயக் குனர்க ளை அசி ங்க ப்படு த்திய சர்ச் சை நடி கை.!! இணை யத் தில் வைரலா கும் செய்தி.!!

0

சமீப   கால மாக   தென்னி ந்திய   திரைப்ப டங் கள்   விம ர்சன   ரீதி யாக வும்   வசூல்   ரீதி யாக வும்   நல்ல   வர வேற்பு   பெ ற்று   வருகி றது.    தமிழி ல்   பொன் னியின்   செல் வன் ,   கன்ன டத்தில்   கேஜி எப்   அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   காந்தா ரா  ,  தெலு ங்கு   சினி மாவி ல்   ராஜ மௌலி   ஆர் ஆர் ஆர்   போ ன்ற   பட ங்க ள்   மிகப் பெரிய   வர வேற்பு   பெற் று   வரு கிறது .

 

 

ஆனா ல்   அதே   சம யம்   பாலி வுட்   திரை ப்பட ங்கள்   அ னைத் தும்   தோ ல்வி   படங்க ளாக   அமை ந்து   வருகி றது .   அங் குள்ள   சூப் பர்   ஸ் டார்   நடிகர் கள்   நடி த்த   பட ங்கள்  கூட   மட் டமா ன   தோ ல்வி யை   சந்தி த்து   வருகி றது  .  அதற் கு   பல   காரண ங்கள்   இருந் தா லும்   இது தான்   கார ணம்   என்று   தற் போ து   ஒரு   பிர பல   சர்ச் சை   நடி கை   அதி ரடி   கருத் தை   கூறி யிருக் கி றார் .

 

 

அந்த  நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கை   கங் கன    ரணா வத்   தான்  .  இவர்   சர்ச்சை க்கு   பெ யர்   போ ன   நடி கை  .   இவர்   தற்போ து   தென்னி ந்திய   படங் கள்   அனை த்தும்   மனி தர்களி டம்   கலாச் சாரத்து டன்   தொ டர்பு   உடை யதாக   எடுக் கப்படு கிறது .   பொன் னியின்   செ ல்வன்   சோழ   வரலாற் றை யும்  ,   காந் தாரா    ஆன் மீகத் தையும்   மக்க ளின்   ரச னைக்கு   ஏற்ப    இயக் குனர் கள்   படங் களை    உரு வாக் கி   வருகி றார் கள் .

 

 

ஆனா ல்   பாலி வுட் டில்   மொத் தமாக   கலா ச்சார த்தை   வை த்து   படம்   எடு க்கா மல்   மே ற்கிந் திய   முறை ப்படி   திரைப் படங் களை   உருவா க்கி   பெரும்   ஆக் சன்   ம ற்றும்   ரொமா ன்ஸ்   வைத்  து   படத் தை   உருவா க்கி   வரு கிறா ர்கள் .   இதனா ல்   படங் கள்   வெ ற்றி   பெ றுவதில் லை .   ஆனால்   தென்னி ந்திய   படங் கள்   கதைக் களம்   மக் கள்   ரசனை யுடன்   சம்பந் தப்ப ட்ட   படங்க ளாக    இருப்ப தால்   தான்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்து   வரு  கிறது.

 

 

இத னால்   நீங் கள்   எல் லாம்   என்ன   படம்   எடு க்கிறீர் கள்  .  தமி ழில்   இயக்கு னர்க ளைப்   பார் த்து  கற் று  க்   கொ ள்ளுங் கள்   எ ன்பது   போ ன்று   தற் போது   கங் கனா    வெளி ப்படை யாக   கூறியி ருக்கி றார்  .  தற் போது   தென்னி ந்திய   இயக் குனர் களோ டு   ஒப்பி ட்டு   பாலி வுட்   இயக் குனர் களை   எதி ராக   பேசிய து   பாலி வுட்   வட் டார த்தில்   மிகப் பெரிய   அதிர் வலை யை   ஏற்ப டுத்தி யிரு க்கிறது .

 

   

Leave A Reply

Your email address will not be published.