திரு மண வரவேற் பிற்கு கவ ர்ச்சி உடை யில் வந்த இளம் நடி கை.!!இங்க கூட இப்ப டியா.!! அசிங் கமா இல்லை யா.!! வறுத் தெடு க்கும் ரசி கர் கள்.!!

0

தற் போது   சமீபத் தில்   பிர பல   நடி கர்   ஹ ரிஷ்   கல் யாண்   திரு மணம்   செய்து   கொண் டார் .   இவரு டைய   திரு மண   வரவேற் பில்   கூட   ஒரு   பிரப ல   இளம்   நடி கை   கவர் ச்சி   உ டையில்   வ ந்திரு க்கி றார் .   இதை   பார் த்த    ரசிக ர்கள்   பல ரும்  திரும ணத் திற்கு   கூட   இ ந்த   மாதி ரி   உடை யா   என் பது   போ ன்ற   அவ ரை   விமர் சித்து   வரு கிறா ர்க ள் .

 

 

அந்த   நடி கை   வேறு   யா ருமி ல் லை .   பிக் பாஸ்   மூலம்   பிரப லம்   அடை ந்த   நடி கை   லாஸ்ட் லியா   தான் .   இவர் பிக்  பாஸ்   மூன்றா வது   சீச ன்   மூல ம்   ம க்கள்    மன தில்  பிர பலம்   அடை ந்த வர்  .  அதை   தொ டர் ந்து   ஒரு   சில   பட ங்க ளில்   நடித் திருக் கிறார் .   அதன் பின்பு   இவரு க்கு   சரி யாக   நடி க்க  வரவி ல்லை    என்ப து   போ ன்று   கூறி   இவரு க்கு   அடுத் தடு த்த   வாய்ப் புகள்   வருவ தில்லை .

 

 

ஆனா ல்  இவர்   உடல்   எடை யை   குறை த்து   மீண் டும்   வா ய்ப்பிற் காக    தயா ராகி   தான்  வ ந்து  கொண்டி ருக் கிறா ர்  .  இருந் தும்   முன் னணி  நடிகை யாக   வலம் வரும்   அளவி ற்கு   இவரை   யா ரும்   ஏற் றுக்கொ ள்ள வில்லை .   இந்த   நிலை யில்   வாய் ப்பு   இல் லை   என் றால்   அனை த்து   நடி கைக ளும்   கிளா மரின்   கவ னம்   செலு த்த   தொட ங்கி   விடு வார் கள் .

 

 

அந்த   வகை யில்   தற் போது   இவ ரும்   கி ளாமர்   கவ னம்   செ லுத்த   தொட ங்கி   இருக் கிறார் .  இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்க ங்க ளில்   அவ்வப் போது   அரைகு றை யாக   ஆடைக ளில்   பதிவு களை   போ ட்டு   வரு கி றார் .   இதன் மூலம்   வாய் ப்புகள்   அமை யும்   என்று   எதிர் பார் த்துக்   கொண் டிருக் கிறார் .   அதே   போ ன்ற   உடை கள்   நேற்று   பிரப ல   நடி கர்   ஹரி ஷ்   கல் யாண்   திரு மண   வர  வேற் பிலும்   சென் றிருக் கிறார்.

 

 

இத னை   பா ர்த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   திரும ண   விழா வில்   கூட  இதே   போன் ற   உடை யா   என் பது   போ ன்று     அவ ரை   விமர்சி த்து   வருகி றார்கள் .   குடும் ப   குத்து விளக் காக  இருந்த    லாஸ்  லியா வா    இது   என் பது   போ ன்று   புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   பல ரும்   ஆச்ச ரியமா க   இருக் கிறா ர்க ள்  .  இது   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவ லாக   பேசப் ப ட்டு   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.