என்னு டைய காதலி இவர் தான்.!!கிசு கிசுக் களை உண் மை யாக் கிய நடி கர் சித் தார்த்.!!இந்த பிர பல நடிகை யா என ஆச்ச ர்ய த்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பி ரபல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   நடி கர்   சித்தா ர்த் .   இவர்   அவ்வ ப்போது  சமூக   வலை த்தள ங்க ளில்   சர்ச்சை யான   கருத்து க் களை   கூறி   பல   சர்ச்சை க ளில்   சிக் கிக்   கொள் வார்  .  தற் போது   அது   போ ன்று   எது வும்   செய்யா மல்   இரு ந்து   வருகி றார் .   கார ணம்   இவர் ஒரு    பிர பல   நடி கையை   காத லித்து   வரு வதாக வும்  விரை வில்   அவ ர்களு க்கு   திரும ணம்   என் றும்   பல   கிசுகி சுக்கள்   இணை யத்தி ல்   இரு ந் து   வரு கிறது .

 

 

அதை  உறுதி   செய் யும்   வகையி ல்   பொன் னியின்   செல் வன்   டிரை லர்   வெளி யீட்டு   விழா வில்   கூட   இவர்   அந்த   பிர பல   நடி கையு டன்   ஜோடி யாக  வந் திருந் தார்   என்ப து  பலரு க் கும்   தெரி யும் .   அந்த   நடி கை   வேறு   யாருமி ல்லை .   கா ர்த்தி   ந டிப் பில்   வெளி யான   கா ற்று   வெளி யிடை   படத் தில்   அவரு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்த   நடி கை   அதி தி   ராவ்  தான் .

 

 

 

இரு வரும்   காதலி க் கிறார் கள்   என்று   இணை ய த்தில்   பல   செய்தி கள்   வெளி வந்தது .   இருந் தும்   இருவ ரும்   அதற் கு   எந்த வித   பதி லும்   சொல் லாமல்   இருந் தார் கள் .   ஆனா ல்   தற் போது   அதனை  உ றுதி  செ ய்யும்   வகை யில்   அவர்   பிறந் த நா ளு க்காக   சித்தா ர்த்   அவரு டன்   இருக் கும்   புகைப் படத் தை    வெளியி ட்டு   இருக்கி றார் .

 

 

அதில்    என்   இதய   ராணிக் கு   பிற ந்தநாள்   வாழ்த் து க்கள்   என் பது   போன் று    பதிவி ட்டு   இருக் கி றா ர் .   இதன் மூலம்   தாங் கள்   காதலி ப் பதாக   அவரே   ஒப்பு   கொ ண்டு   விட் டார்   என்று   பல ரும்   கூறி   வருகி றார்க ள் .   இத னால்   வி ரைவில்   திரு மணம்   செய்து   கொ ள்வா ர்கள்   என்று   எதிர் பார்க்கப் படுகி றது .

 

 

அத னால்   பல ரு ம்   அவர்  களு க்கு   வாழ்த் துக்க ளை யும்   திரு மண   தேதி   குறி த்தும்   கமெ ண்ட்   செய்து   வருகி றார் கள் .   திரும ணம்   விவா கரத்து   சமந் தாவுட ன்  கா தல்   என  பல   சர்ச் சைகளி ல்  இருந் து   தற் போது   அதி தியை    திரும ணம்   செ ய்து   கொள்வா ரா   என் பது   போன் று   பல ரும்   பேசி   வரு கிறா ர்கள் .   இந்த   செய்தி   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.