ஒரே படத் தால் உய ர்ந்த மார் கெட்.!! கோடி களை கொட் டிதரும் தயா ரிப்பா ளர்கள்.!! கோடி களில் புர ளும் நடி கை யார் தெரி யுமா.??

0

அந்த  ஒரே   பட த்தில்   ந டித்த   புக ளால்  தற் போது  பல   கோடி களில்   புர ண்டு   வருகி றார் .   அந்த   நடி கை    வேறு   யாரு மி ல்லை  நடி கை   திரிஷா  தான்  . அந்த   படம்   பொன் னியின்   செல்வ ன்   தான்   . பொன் னியின்   செல் வன்   படத் தில்  இவர்   குந்தவை யாக   நடி த்து   மக் கள்   மன தில்   அதிக   வரவே ற்பை யும்   அன் பையும்   பெற் றார் .

 

 

பத்து   வருட ங்க ளுக்கு   முன்பு   பி ரபல   ந டிகை யாக   வலம்   வந்து   கொண் டிருந் தாலும்   க டைசி   10   வருடங் களாக வே   சொ ல்லிக்   கொ ள்ளும்   அள விற்கு   இவ ருக்கு   எந்த   பட மும்   வெற் றி   கொடு க்கவி ல்லை .  ஒ ன்று   இரண் டு   பட ங்களை   தவிர மற்ற   அனை த்து   படங்க ளும்   தோ ல்வி   படமா க வே   அ மை ந்தது.

 

 

இத னால்   இனி   த்ரி ஷா   அவ்வள வுதான்   என்று   நி னைத்த   நிலை யில்   பொன் னியின்   செல் வன்   தி ரைப்பட த்தில்   குந்த வை   பி ராட்டி யாக   நடி த்து   அசத் தியி ருந்தார். இதன் மூலம்   மீண் டும்   தன  து   வரு கை யை   பதிவு   செய் திரு க்கிறார்.

 

 

இத னால்   இவரு க்கு   அடுத் தடுத் த  பட   வா ய்ப்பு கள்   கு றைந்து    கொண் டிருக் கிறது .   திரிஷா படம்   மு டியும்   வரை   டிரெண் டாக வே   இரு ந்தார்  சமூக   வலை தளங் களில்  .   இப் போது   இவர்   தள பதி   67   பட த்தி லும்   நடித்தி ரு ப்பதாக  தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து.

 

 

அது   மட் டுமல் லாமல்   அந்த   தயா ரிப்பா ளர்   லலித்   திரி ஷா   தான்   நடிக் க   வேண் டும்   என்று   அவ ருக்கு   எவ்வ ளவு   கோ டினா லும்   கொ டுக்கலா ம்   என்று   கூறி   அவ ரை   நடி க்க   வை த்தா ராம்  .  தற் போது   த் ரிஷா   கோடி களில்   புர ண்டு   வருகி றார்   என் பது   குறிப் பிடத் தக் கது .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.