விஜய் தே வையி ல்லை.!! இந்த இளம் நடிக ர் என க்கு போ தும்.!! அதிர டியாக முடிவெ டுத்த பிரப லம்.!! என் னடா விஜ ய்க்கு வந்த சோத னை.!!

0

இந் திய   கிரி க்கெட்  அ ணி யின்   முன் னாள்   கேப் டன்   மகே ந்திர   சிங்   தோ னி .   இவர்  சென் னை   சூப் பர்   கிங் ஸ்   அணிக் காக   ஐபிஎல்   தொ டரில்   ஆடி   வருகி றார் .   இவரு க்கென  ஒரு   ர சி கர்   பட்டா ளமே   இங்கி ருந்து   வருகி றது .   இவர்   தற் போது   தனக் கென்று   ஒரு   சினிமா   தயா ரிப்பு   நிறுவ னத்தை   தொட ங்க   இருக்   கி றார் .

 

 

 

முத லில்   ஒரு   தமிழ்   திரைப் படத் தையே    இவர்   த யா ரிக்க   இரு ப்பதாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளி யானது .   இவர்   சில   மாத ங்களு க்கு   முன்பு   தள பதி   விஜயை   சூட் டிங்   ஸ்பா ட்டில்   சென்று   சந்தித் திரு ந்தார்  .  அத னால்   விஜய்   வைத்து   தான்   முதல் படம்     தயா ரிப்பா ர்   என்று   பல ரும்   கூறி   வந்தா ர்கள் .

 

 

இணைய த்தில்   இந்த   செய்தி   ப  ல ரையும்   ஆச்சரிய ப்படுத்தி யது .  ஆனால்   தற் போது  விஜ யை   ஒது க்கி   மற்றொ ரு   இளம்   நடிக ருக்கு   அந்த   வாய் ப்பை   கொ டுத்திருக் கிறார்  என்ற   தக வல்   வெளியா கி   இருக் கிறது .   தமிழ்   சி னிமா வில்   சிந்து   சம வெளி   திரை ப்படத்தி ன்    மூ  லம்   அறி முக மான   இளம்   நடி கர்   தான்   ஹரி ஷ்   கல்யா ண் .

 

 

அதன் பின்   சில   திரை ப்படங் களில்   நடி த்திருந் தார்  .  இதனி டையே   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சியில்   கலந் து   கொ ண்டு   பல   மக்க ள்   மன தில்   இடம்   பிடி த்தார்  . இதன்   மூல ம்   யுவன்   சங் கர்   ராஜா   தயாரி த்த   பி யார்   பிரே மா  கா தல்   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   பிரப லமடை ந்தார் .   இதன்   பின்பு    ஒ   மனப்   பெண் ணே    போன்ற   வெ ற்றி   திரைப் படங் களை   கொடுத் தார் .

 

 

தற் போது   பல  படங் களில்   நடி த்து   வருகிறா ர் .    சமீபத்தி ல்   நேற் று   இவரு க்கு   திரு மணம்   முடிந் தது  .   அவர் கள்   திரும ண   புகைப் படம்   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   வரு கிறது .  இந்த   சமயத் தில்   கிரி க்கெட்   வீரர்   டோனி யின்  தயா ரிப்பில்   இவரை    தான்   கதா நாயக னாக   நடிக்க   வைக் கப்   போகி றார்   என்ற   தகவ ல்   இணை யத்தில்    வெளி யானது .

 

 

இந்த   படத்தி ற்கு   பிரிய ங்கா   மோ கன்   கதாநா யகி யாக   இருக் கலா ம்   எ ன்பது   போன் றும்   தக வல்க ள்   தற் போது   கிடை த்திரு க்கிறது .   திரும ணமா னவுடன்   ஒரு   சிறந்த   படம்   உரு வாக   இருக் கிறது   என் பது   குறிப்பி டத்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.