விவ கார த்தி ற்கு பின் சம ந்தா உட ம்பில் இப் படி ஒரு நோ யா.!! அவ ரே வெளி யிட்ட புகை ப்படம்.!! புகை ப்ப டத்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கை   சம ந்தா .   இவர்   தமிழ்   மட் டும்   இன்றி   பல   மொ ழிக ளிலும்   கல க்கிக்   கொ ண்டிரு க்கும்   நடி கை   இ  வர் . ஆனால்   இவ ருக்கு   தோல்   நோய்   இரு ப்ப தாக   அஞ் சான்   பட   வெளி யீடு   சமய த்தி ல்   சில   பேச்சு கள்   அடி பட் டது .

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   அத னை  சரி   செய் து   விட்டு   பின்   படங் களில்   நடி த்து   அச த்தி   வந் தார்   . அது வும்   கண வர்   நாக சைதன் யாவு டன்   ஏற்ப ட்ட  விவா கரத்து க்கு   பின்   படங் களின்   மிகு ந்த   கவர்ச் சியாக   கூட   நடிக்க   தொட ங்கி னார் .  அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   சம ந்தா   சில   வா ரங்க ளாக   சமூக   வலை த்தள த்தில்   எந்த   ஒரு   புகை ப்படத் தையு ம்   பதிவு   செய்யா மல்   வந் தார் .

 

 

அவரு டைய   முக த்தில்   ஏற்ப ட்ட   பிரச்ச னை யின்   காரண மாகத் தான்   அவர் எந்த   ஒரு   புகை ப்படத் தை யும்    ப திவி டவில் லை   என் பது   போன் று   பல ரும்   கூறி   வந் தார்க ள் .   அத ற்கு   ஏற் றார்   போல   தன்னு டைய   முக த்தை   ம றைத்த   புகைப்ப டம்   ஒன் றை   வெளி யிட்டி ருந் தார் .

 

 

இந்நி லையில்    ரசிக ர்களு க்கு   அதிர்ச் சி  தரும்   வகை யில்   கை யில்   குளு க்கோஸ்   ஏற்றிய படி    புகைப் படம்   ஒன் றை   தன்னு டைய    இன் ஸ்டா கிராம்   பக்க த்தில்   பதிவு   செய் துள் ளார்  . மையூ  சிட்டி ஸ்   என் னும்   அரிய வகை   நோ யால்   அவர்   பாதிக் கப்ப ட்டிரு க்கி றார்   என்று  அவ ரே   அந்த   பதி வில்   குறிப்பி ட்டிரு க்கிறார் .

 

 

இதை   பார் த்த    பல ரும்   தற் போது   அதி ர்ச்சி யாகி   இரு க்கிறா  ர்க ள்  .  அவர்   விரைவி ல்   குண மடை ய   வேண் டும்   என் றும்   பல ரும்   கமெ ண்ட்   செ ய்து   வரு கிறார் கள் .   அவரு க் கு     பிரப லங்க ளும்   ரசிகர் களும்   தற்  போது   தங் களது   ஆறுத ல்களை   கூறி   வரு கிறார் கள் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

Leave A Reply

Your email address will not be published.