பிர பல தமிழ் இசைய மைப் பாளர் தீடீர் மர ணம்.!! வருத் தத்தில் குடு ம்பத் தினர்.!! அதி ர்ச்சி யில் திரையு லகம்.!!

0

இந் திய   சினி மா வில்   தற் போது   மரண   செய் திகள்    வ ந்து    கொண் டே   தான்   இருக் கிறது .   அதை   தொட ர்ந்து   தமிழ்   சினிமா வில்   தற் போது   பிரப லங்க ளின்   மரண   செய்தி கள்   வெளி வந்து   கொ ண்டே   தான்   இரு க்கி றது .

 

 

அந்த   வகை யில்   த ற்போ து   பிர பல   இசை யமை ப் பாளர்   மரணம டை ந்தார்  .  தமிழ்   சி னிமா வில்   கட ந்த   2017   ஆம்   ஆண் டு   வெளி வந் த  திரை ப்ப டம்   தான்   ஒரு   கிடா யின்   கரு ணை  மனு .   இந்த படம்   வி மர்ச னம்  ரீதி யாக   நல்ல   வர வேற்பு   பெற் றது .

 

 

இப்ப டத்தி ற்கு   இசை யமை த்த வர்   தான்   இசை யமைப்பா ளர்   ரகு ராம்  .  தமிழ்   சினி மாவில்   வள ர்ந்து   வரு ம்   இளம்   இசை யமைப் பாள ர்க ளில்   ஒருவ ராக       இரு ந்தார் .  இந்த   நிலை யில்  38   வயதா கும்   இவர்   உடல் நலக்   கு றைவு   காரண மாக   மர ணம்   அடை ந்துள் ள தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது .

 

 

இவ ரது   மர ணம்    பலரு க்கு ம்   அதிர் ச்சி யை   கொ டுத்தி ருக்கி றது  . இளம்   வயதி லேயே   இவ்வா று   பல ரும்   இறப் பது   திரை துறை யில்   இருக் கும்   பலரை யும்   தற் போது   அதிர்ச் சியா க   வை த்திரு க்கிற து .இத ற்கு   பல ரும்   தங் கள்   இரங் கல்க ளை   கூறி   வரு கிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.