மறை ந்த நடி கை திவ்ய பார திக்கு டூப் போட வந்து பின் இளை ஞர்க ளின் கனவுக்க ன்னி யாக மாறிய நடி கை.!! இப் படி கூட வா வா ய்ப்பு அமை யும்.!! எந்த நடி கை தெரி யுமா.?

0

14   வயதில்   நடி க் க   வந்து    அழ கால்   ரசிகர் கள்   அ னை வரை யும்   கவர் ந்தவர்   தான்   ம றைந்த   நடி கை   திவ்ய பாரதி  .  19 93 ஆம்   ஆ ண்டு   தனது   19   வ யதில்    அவர்    த ற் கொலை   செ ய்து   கொ ண்டார் .   இதை   தொ டர்ந்து  1995   ஆம்   ஆ ண்டு   தமி ழில்   வெளி யான   இளம்   நெ ஞ்சே   வா   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   பிர சாத்து டன்   அவர்   நடித் தி ருந் தார்.

 

 

1993 ஆம்   ஆ ண்டு   80   சத வீத   பட த்தை   நடி த்து  முடி த்து   விட் டார் .   மேலும் உள்ள   படத் தை   யா ரை   வை த்து   முடிப் பது   என்று   பட க்குழு வினர்   அவ ரைப்   போல வே   ஜாடை யில்   இருக் கும்   ஒருவ ரை   தேடி   வந் திரு க்கின் றனர்  . அப் படி  வந்த   நடி கை   தான்   நடி கை   ரம் பா .

 

 

படத் தில்   திவ்ய   பார தியி ல்லாத   கதா பாத்தி ரத்தில்   ரம்பா   தான்  டூப்   போட்டு   நடித் திரு ந்தார் .   அதன் பிறகு   உள் ளத் தை   அள்ளி த்தா   பட த்தி ன்  மூ லம்   ரசிகர் கள்   மன தில்   இடம்   பிடித் தார்  .  அதன் பிறகு   அவ ர்   100க்கும்   மேற் பட்ட   படங் களில்   நடித் திரு க்கி றார் .

 

 

இவ ரை   அந்த   சமய த்தில்   அனை வரும்   தொ டையழகி   என்று  கூட   அழை த்து   வந்தா ர்கள் .   அப்ப டிப் பட்ட   ரம்பா வின்   ஆரம் ப   கால கட்டத் தில்   மறை ந்த   நிலை யில்   திவ் யபார திக்கு   அவர்   டூப்   போடத் தான்   சினிமா   துறை க்கு   வந்தா ராம்   அதன்   பின் னர்  அவர்    ரசிகர் களில்   கனவு   கன்னி யாக வே   மாறி விட் டார் .

 

 

தற் போது   இவர்   தனது   மூன் று   பிள் ளைக ளுடன்   குடு ம்பத் துடன்   செட் டில்   ஆகிவி ட்டா ர்   என் பது   குறி ப்பி டத்த க்கது  .  இப் படி   போன் ற   வா ய்ப்பு   ஒரு   சிலரு க்கு   அமை கிறது   என்ப து   குறி ப் பிட த்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.