ஜி பி முத்து பதி லாக பிர பல வில்ல னை அணு கிய விஜய் டிவி !! நான் வந் தால் நான் தான் தொ குத்து வழங் குவேன் என்று நக்கல டித்த பிரப லம்.! வேண் டவே வேண் டாம் ன்னு துரத் திய விஜய் டிவி.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொ டங்கப் பட்டு   மக்க ளி டத்தில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வருகி றது  .  மூன்று  வார மே   முடி ந்தி ருக் கும்   நி லையில்   சண் டை   சச்சர வை   என  மக் கள்   எதிர் பார் த்த   அனை த்தும்   கொ டுத்து    வருகிறா ர்கள் .   அத னால்   இந்த   சீசனு க்கு   மக் க ள்   மத்தி யி ல்   வர வேற்பு   பெ ருகி  வருகி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   சீச னில்   மக்களி ன்   மனம்   கவ ர்ந்த   போட் டியாளர்   என் றால்   அது    ஜிபி மு த்து   தான் .   ஆனால்  அவர்  சில   காரண ங்களா ல்   வீட்டை    விட்டு   வெளி யேறி   விட் டார்  .  அத னால்   அவ ருக்கு   பதில்   மற் றும்   பிர பல   வில்  லன்   நடிக ரை   உள் ளே   கொ ண்டு   வர   விஜய் டிவி   திட்ட மிட்டு   இருந் தது .   அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை  .

 

 

பல   படங் களில்   வில் லனாக   மிர ட்டி   இரு ந்த   நடி கர்   மன் சூர்   அ லி கான்  .   இவர்   தற் போது   கா மெடி   கதா பாத்தி ரங் களி ல்   நடி த்து   வரு கிறா ர் .   இவர்   எது வாக   இருந் தாலும்   வெளி ப்ப டை யாக   பேசக்   கூடி யவர் .   இத னால்   அடிக் கடி   சர்ச் சைக ளிலும்   சிக் கிக்   கொள் வார் .  இவர்   தற்போ து   சமீப த்தில்   விஜய்   டிவி யில்   நடை பெற்ற   ஒரு   நிகழ் ச்சி யில்   கூட   ப ங்கு   பெற் றார் .

 

 

அத னால்   கட் டாயம்   பிக் பாஸ்   வரு வார்   என்று   அனை வரும்   எதிர் பார் த்தா ர்கள்  .  அப் போதும்   பல   கண்டி ஷன் களை   போ ட்டு   இருக்கி றார் .  அது   மட் டுமல் லாமல்   தான்   கல ந்து   கொள் ள  வேண்டு ம்   என் றால்   அதிக   சம்ப ளத் தையும்    கொடு க்க   வேண் டு ம்   என் றும்   கேட்டு   இரு க்கிறா ர் .   அது   மட் டுமல் லாமல்   நக் கலாக   பிக் பாஸ்   நிக ழ்ச்சி யை   நான்   வந் தால்   நான் தான்   தொகு த்து   வழங்கு வேன் .

 

 

பிக் பா ஸாக   நான்  தான்   இருப் பேன்   என்பது   போன் ற   நக்க லாக   பேசியி ருக்கி றார்  .  அது மட்டுமின் றி   என்ன வெ ன்றா லும்   பேசு வேன்   என க்கு   மன தில்     உள்ள தை   வெ ளிப்படை யாக   பேசு வேன் .   என் னை  யாரும்   தடு க்க   முடி யாது   என் றெல் லாம்   கூறி யுள் ளார்  .  அணு கும்   போதே   இவ் வாறு   ஏட் டிக்கு  போட் டியாக   பேசிய   இ வரை   வேண் டவே   வேண் டாம்   என்று   விஜய் டிவி   மு டிவு   செய் துவிட் டதாம் .

 

 

அத னால்  இவர்    வை ல்ட்   கார் ட்   போட் டியா ளராக   கல ந்து   கொள்ள  மாட் டார்   என்று   தற் போது   விஜய்   டி வி   மு டிவு    செ ய்து   இருக் கிற து .  இத னால்    ரசி கர் கள்   எல் லாம்   வரு த்த த்தி ல்   இரு க்கிறா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.