இளம் வயதி லேயே தந் தை மற் றும் சகோ தர் களை இழ ந்த நடி கை !! நின்று சினிமா வில் சாதி த்து காட் டிய இளம் நடி கை.!! இந்த நடி கை க்கு பின் னால் இவ்வ ளவு சோ கமா.!! வரு த்தத் தில் ரசி கர் கள்.!!

0

பெரு ம்பா லும்   சினி மா   பின் னணி   உள்ள  நடி கைகள்  எந்த  மொழி   பட ங்களில்    நடித்தா லும்   அவர்க ளுக்கு   வரவே ற்பு   அதிக மாக   இரு க்கு ம் .   ஆனா ல்   எந்த   பின் புலமும்  இல் லாத  நடிகை கள்   படிப் படி யாக   கஷ்ட ப்பட்டு   முன் னேறி   தனக் கென்று  ஒரு   இட த்தை  உரு வாக்க   வேண் டும் .  அப் படி   ஒரு   நடி கை   அவர்க ளுக்கு   பின் னால்  இரு க்கும்   கஷ் டங் கள்   என்ப து   அனை வருக் கும்   தெரி யாது.

 

 

அதே போ லத்தா ன்   தற் போது   ஒரு   பிர பல  நடி கைக்கு   பி ன்னால்   இவ்வ ளவு   கஷ்ட மான   ரசிக ர்கள்   வருத் தப் பட்டு   இரு க்கிறா ர்கள்  .  அந்த   நடி கை  வேறு   யாரும்  இல் லை   ந டி கை   ஐ ஸ் வர்யா   ராஜே ஷ்   தான் .    ஐஸ்வ ர்யா    குடு ம்பத் தில்   நாம் யாரும்   அறி ந்து   வி டாத  பல   சோ கக்  கதை கள்   உள்ள து .   இவர்   ஆரம்ப த்தில்  இரண் டா வது   கதாநா யகி யாக   இரு ந்து   படி ப்படி யாக   முன்னி லை   தற் போ து   முன் னணி   நடிகை யாக   வள ர்ந்திரு க்கிறா ர் .

 

 

ஆ னால்   இவர்  எட்டு   வய தில்   இறந் த  போது   இவ ரது   தந் தை   மர ணம்   அடை ந்துள் ளார்  .  அதை   தொட ர்ந்து  இவர து   தா யார்   வீடு   வீடா க   செ ன்று   பட் டுப்   புடவை கள்   பெ ற்று   இவர் களை   காப்பா ற்றி   இரு க்கி றார்  .  இவ ருக்கு   மூன்று   அண்ண ன்கள்   இரு ந்த   நிலை யில்  ஒரு   அண் ணன்   காதல்   தோல்வி யால்   தனது   இளம்   வய திலே யே   தற் கொலை   செய் து   கொண் டிருக்கி றார் .

 

 

இரண் டாவது   அண் ணனும்   நல்ல   வே லைக்கு   சென் று   கொ ண்டிருந் தபோது   விபத் தில்   உயிரிழ ந்திரு க்கி றார்  .  இதன்  பின்     ஐஸ் வர்யா   ரா ஜேஷ்    குடும்ப த்தை   கரை   சேர்க் கும்   பொ றுப்பி ல்   இறங் கி   இருக்கி றார் கள்  .  இதில் இவர்   சினிமா   துறை யை   தேர்ந் தெ டுத்து   இதன்   வாய் ப்புகள்   கேட்டு   அலைய   தொட ங்கி   இரு க்கி றார் .

 

 

அதில்   முத லில்    சில   தனி யார்   தொலை க்கா ட்சிகள்   நட த்திய   நிக ழ்ச்சி களை   தொகு த்து   வழ ங்கி   வந் திருக்கி றார் .   அவர் பிறகு   பலர்   இவரை   நீ  எல்லா ம்  கதாநா யகி யா   என் பது  போல்   பல ரும்   விம ர்சித் து   வந்தி ருக்கி றா ர்கள் .   அந்த   சமய ங்க ளில்   தான்   இயக் குனர்   பா   ரஞ் சித்   இயக் கத்தி ல்   வெளியா ன   அட்ட கத்தி   தி ரைப்பட த்தில்   இரண் டா வ து   கதா நாய கியாக  அறிமுக மானார்   இவர்.

 

 

அதன் பின்   விஜய்   சேது பதியி ன்   சிபாரி சில்   அவருடை ய   அதிக   படங்க ளில்   நடி த்து   அதன் பின்   பட   வாய்ப்பு கள்   அமை ந்து   தற் போது   ஒரு   முன் னணி   அந்த ஸ்தை   பெ ற்று   இருக் கி றார் .   அவர்   தற் போது   முன் னணி   அந்தஸ் தை   பெற் றாலும்   அவரு க்கு   பின்   இப் படி   ஒரு   சோகம்    இருக் கிற தா   என்று   பல ரும்   தற் போது   வருத் தப்ப ட்டு   இருக் கிறா ர்கள்.

 

 

இத னை  இவ ரது   க டைசி   அண் ணன்   பிக் பா ஸில்   உள்ள   மணிக ண்டன்   கூறி யிருக் கிறார் .   இதை கேட்ட   பல ரும்   இவரு க்குப்  பின்   இப் படி   ஒரு   சோக மா  என்று   வரு த்தத் தில்   இரு க்கிறா ர்கள் .   இதை   இ ணை யத்தில்   ப லரும்   ஷேர்   செ ய்து   வரு கிறார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.