அ வன் பண் றது பார் க்க அரு வரு ப்பாக இரு க்கு !! வெ ளுத்து வாங் கிய நடி கை வனிதா.!! இவ ரைத் தான் சொன் னாரா.!! இணை யத் தில் விம ர்சி க்கும் ரசி கர் கள்.!!

0

சர்ச் சை களு க்கு   பேர் போன   நடி கை   வனி தா .   இவர்   சமீ பத் தில்   பிரப ல   தனி யார்    சேன லில்   அளி த் த   பேட் டியில்   அவன்   பண் றத   பார்க் கும்போ து   அரு வருப்பா  இருக் கு   என்று   ஒரு   ந ப ரை   குறிப் பிட்டு   இருக் கிறா ர்  . இது   தற் போது  இணை யத் தில்   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது  . அந்த நபர்  வேறு  யாரு ம்  இல் லை   பிக் பாஸ்   நிக ழ்ச் சியில்   கல ந்து   கொ ண்டிரு க்கும்  அசல்   கோளா று  தான்.

 

 

 

பிக் பாஸ்   மூன் றாம்   சீச னில்   போ ட்டியா ள ராக   களமிற ங்கி   மக் கள்   மத்தி யில்   பிரப லம டைந் தவர்  .  இவர்  தற்போ து   பிக் பாஸ் சீசன்   தொ டங்க ப்பட்டு   மூன்று   வாரங் களை   முடி ந்திரு க்கும்   நிலை யில்   பிர பல   யூட் யூப்   சேன லுக்கு   தின மும்   பிக் பாஸ்   விமர்ச னம்   செ ய்து   வரு கி றார் .

 

 

20  போட் டியாள ர்களு டன்   தொட ங்கப் பட் ட   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சி   முதல்  சாந்தி மாஸ் டரை  வெளி யேற்றி   த ற் போது   விறுவி றுப் பாக   நட ந்து   வரு கிறது  .  இந்த   நிகழ் ச்சி யில்   போட் டியாள ராக   கல ந்து   கொ ண்டிரு ப்பவர்   தான்   அசல்   கோ ளாறு  .   இவர்   இந்த   நிகழ் ச்சி   ஆரம்ப த்தி லிருந்து  பெண்களி டம்   தவறா ன   முறை யில்   தொடு வது   போ ன்ற   செயல்க ளை   செ ய்து   கொ ண்டி ருக் கிறார் .

 

 

பெண் களி டம்   வழி ந்து  வழி ந்து   பேசுவ து .  அவர் களை  அறியா த   நேரத் தில்  தொடு வது   போன்ற   செயல் களை   செ ய்து   வந்தி ருக்கி றார்  .  அவ ரை   எப்போ து   எழும் பினேட்   செய் வீர்கள்   என்று   பல ரும்   கூறி   வ ருகி றார் கள் .   இந்த   சமயத் தில்தான்  வனிதா    அசல்   கோ லார்   பற்றி   கூறி யிருக் கிறா ர் .

 

 

அவர்   நிவா விடம்   நட ந்து   கொள்ளு ம்   மு றை   ச ரி   இல் லை .   நாங்க ள்   நண்ப ர்கள்   என்று   கூறி னா லும்   அது   பார் ப்ப தற்கு   நன் றாக   இல் லை  . வெளி யில்   இருந்து  அவன்   செய் வதை   பார் க்கும் போது   மிக வும்   அருவரு ப்பா க   இருக் கிறது .  லவ்  செய் வ தாக   இருந் தால்   அது   பார் ப்பத ற்கு  நன் றாக   ஒன்று மில் லை .

 

 

 

அவர் நட ந்து   கொ ள்ளும்   விதம்   மற் றும்   பாடி   லாங் கு வேஜ்   பார்க் கும்போ து    மன திற் குள்   ஏதோ   இருக் கிறது   என்று   கூறி   இரு க்கிறா ர்  .  இந்த   வா ரம்   அசல்   கோ ளாறு   தான்   வெளியே ற்ற ப்படு வார்  என்று   பல ரும்   எதிர் பார்த் துக்   கொ ண்டிரு க்கிறார் கள்   என் பது   குறி ப்பிடத் தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.