32 வரு டங் களு க்கு பிறகு மாஸ் இயக் குன ருடன் கூட் டணி போட்ட சூப் பர் ஸ்டார்.!! அடு த்த சம்ப வம் ரெடி.!! இந்த இய க்கு னரா என ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   நிர ந்தர  சூ ப்பர்  ஸ்டா ர்  ஆக   இருப் பவர்  நடிக ர்   ரஜினி காந்த் .   இவர்  தற் போது   நெல் சன்   இய க்கத் தில்   ஜெயி லர்   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார் .  இந்த படம்  அடு த்த   ஆண்டு   வெளி யாகு ம்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்படுகி றது  .  இந்த   சமய த்தில்   ரஜி னி   முன் பெல் லாம்   ஒரு   படத் தை   முழு  மை யாக   முடித் துவி ட்டு   தான்  அடு த்த   படத்தி ற்கு   அறிவி ப்பை   வெளி யிடு வார் .

 

 

ஆ னால்   தற் போது  இவர்   மீண் டும்   பழை ய   என ர்ஜியுட ன்   காண ப்படு கிறா ர்.  இத னால்   அடுத் தடு த்த    பட ங்க ளில்   நடிக் கும்   உத்வே கத் துடன்   இற ங்கி   இரு க்கிறார் .   சமீப த்தி ல்   லைக் கா   நிறு வனம்   சுபா ஷ்   கரன்   ரஜி னிகா ந்த்  வீட் டில்   சந் தித் து   அடு த்த   இரண் டு   படங் களுக் காக   பேச்சு வா ர்த் தை   நடத் து     இரு க்கிற து.

 

 

இதன்  மூ லம்   ரஜினி   அடு த்த   இர ண்டு   படங்க ளையு ம்   லைக் கா   தயா ரிக்க   இருப் பது   உறுதி   செய் யப்பட் டி ருக்கி றது .   அதில்   மு தல்   படத் தை  டான்   இயக்கு னர்  சிபி   சக்க ரவ ர்த்தி   இயக் கு வார்   என்று   அறிவி ப்பு   ஏற்க னவே   வெ ளியாகி   இருந் தது .   அதை   தொட ர்ந் து   தற் போது   அந்த   இரண் டா வது   படத் தை   யார்   இயக் குவா ர்   என்ற   கேள் வி   ரசி கர்க ள்   மத்தி யில்   எழு ந்திரு க்கி றது .

 

 

 

அத ற்கு   தற் போது   பதில்   அளிக் கும்   வகை யில்   ரஜி னி   மம் மூட்டி   நடி ப்பில்   வெளியா கி   மிகப் பெரிய   வெற்றி யடை ந்த   திரை ப்பட ம்   தான்   தள பதி .   அந்த   பட த்தை   மணிர த்தி னம்   இய க்கியிரு ந் தார்  .  அந்த   படத் திற் கு   பிறகு   பலமு றை  ரஜினி   மணி ரத்தி னம்   இணை வா ர்கள்  என்று   எதிர் பார்க்க ப்பட் ட   நிலை யில்  இந்த  கூட்ட ணி  அமைய வே   இல் லை.

 

 

ஆனா ல்   தற் போது   மீண் டும்   இந்த   கூட் டணி  உரு வாக   இருக் கிற து .   அத ற்கான   கதை யை   தற் போது   மணிர த்னம்   தயா ர்   செ ய்து   வ ருகிறா ராம் .   இந்த   படத் தின்   கதை    த ளபதி 2  போ ல்   இருக் க   வே ண்டும்   என்று   மணி ரத்தி னத் திடம்    ர ஜினி   கேட் டிருக்கி றார்  .  இத னால்   மீண் டும்   இந்த   கூட் டணி   உருவா  கும்   என் பதில்   எந்த   சந் தேகமு ம்   இல் லை .

 

 

பொ ன்னி யின்   செல் வன்   வெற் றியை   தொ டர் ந்து   மணி ரத்தி னத்தை   அடு த்த   படத் தில்   கமிட்    செய் திருக் கிறா ர்கள்  .    இத னால்   ஜெயி  லர்   திரை ப்படத் தை   தொட ர்ந்து   சிபி  திரை ப்பட த்தை   முடித் துவி ட்டு     32  வருட ங்களு க்கு   பிறகு   மீண் டும்   இந்த    கூ ட்டணி   இணை வதா ல்   ரசிக ர்கள்   ப லரு ம்   மகி ழ்ச்சியி ல்  இரு க்கிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.