உன க்கு நெஜ மாவே அது இரு க்கா?? நய ன்தாரா வின் மானத் தை வாங் கிய பிர பலம்.!! அசி ங்க பட்ட நயன் தாரா.!! பொது இடத் தில் இப்ப டியா.??

0

தமிழ்   சி னிமா வில்   தற் போது   லே டி   சூப் ப  ர்   ஸ் டார்  ஆக   இருப் பவர்   நடி கை   நய ன் தாரா  .  இவர்   தற் போது   உச்ச   நடி கை யாக   இருந் தாலு ம்   இவர்   முதல்   படத் தில்   நடி த்த   போது   இவர்  முகத் தை   பார்த் த   பலரு ம்   இவரு க்கு   கவ ர்ச்சி   செட் டா காது   என்று   கூறி   வந்த னர் .

 

 

ஆனா ல்   என் னால்   முடியு ம்   என்று   உடல்  எடை யை   குறை த்து   பல   படங் களில்   கவ ர்ச்சி யாக   நடி த்து  வந் தார்  .  அப்படி அவர்   கவர் ச்சிக் காக   மட்டு மே   நடி த்த   படம்   தா ன்   வி ஜய்   நடி ப்பில்   வெளி யான   வில்லு .   இந்த   படத் தை   பிரபு   தேவா   இயக் கியி ருந் தார் .   இந்த   படத் தில்    பி ரபுதே வா   நயன்தா ரா விற்கு   எந்த  ஒரு   முக்கிய த்து வத் தையும்   கொடு க்கா மல்   கவர்ச் சிக் காக   மட் டுமே     ப யன் படுத் தி   இரு ந் தார் .

 

 

2009  ஆம்   ஆண்டு   பொங் கல்   விழா வன்று   வெளி யான   இந்த படம்  அந்த  சமய த்தில்    தோல் வி   பட மாக வே   அமை ந்தது  . அப் போது   அந்த   பட த்தில்   பிர மோஷ னுக்காக   நயன் தாரா ,   விஜ ய் ,   பிரபு தேவா   ஒரு   தனி யார்    நிகழ்ச் சி யில்   கல ந்து   கொ ண்டிரு ந்த னர் .   அப் போது    பல ரும்   போன்   செய் து   படத் தை   பற்றி   விசா ரித்து   வந் தனர் .

 

 

அந்த  சமய த்தில்   நடன   இயக் குனர் கள்   ஆன   கலா   மாஸ் டரு ம்  ,   பிரு ந்தா   மாஸ் டரும்   தொ லைபே சியில்   தொ டர்பு   கொ ண்டு   பே சியி ருந்த னர்  .  இதில்    பிரு  ந்தா   மா ஸ்டர்   நயன்தா ராவை    மிக வும்   கேவல மாக    பேசி யிருந் தார்  .  இது   தற் போது   இணை ய த்தில்   பல   வருடங் களு க்கு   பி றகு   மீண் டும்   பேச ப்ப ட்டு   இருக் கிறது .

 

 

அதா வது   பிருந் தா   மா ஸ்டர்   நயன் தாரா வை   பார் த்து   ஏன்   இவ் வளவு   சைல ண்டாக   இருக் கிறா ய் .நிஜ முகத் தை   வெளி யே   காட்டு   என்று   கூறி   இருக் கிறார்.   அதற் கு   நயன்தா ரா   மான த்தை    வாங் காதீர் கள்   என்று   கூறிய தற்கு   மான ம்னா   என் னனு   உன க்கு   தெரி யுமா   என் பது   போன் று   நயன் தா ராவை   நேரலை யில்   அசிங்க ப்படு த்தி   இருக் கி றார் .

 

 

பிறகு   நய ன் தாரா   போ னை   கட்   பண் ண   சொ ல்ல   விளை  யா ட் டாக    கூறி னேன் என்று   பிருந் தா   மாஸ் டர்   அத னை   மாற் றிக்   கூறி விட்டா ர்  . ஆனால்  அந்த   சமயத் தில்   நயன் தா ராவின்   முக த்தில்   அந்த   பீதி   தெரி ந்திருக் கிறது .  இந்த தக வல்   தற் போது   இணை யத்தில்    பல ரால்   ஷேர்   செய் யப்ப ட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.