நீ ஒரு பர தேசி நாய்.!! மேடை யில் பிர பல நடி கரை கேவ லமாக பேசிய நடி கர் ராதா ரவி.!! நடி கர் கொ டுத்த தர மான பதி லடி.!! இந்த நடி கரா.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   நடி கர்   நடி கைக ளுக்கு  ஏதே னும்   பிரச்ச னை   ஏற்பட் டால்   நடிக ர்   சங்கத் தை   வந்து   நாட லாம்   என்று எம்ஜி ஆர்    1952   ஆம்   ஆண் டு   ந டிகர்    சங்கத் தை   நிறு வி னார் .   ஆனால்   தற் போது   அந்த   சங்க த்தில்   தான்   பல   அரசி யல்கள்   நடந் து   வரு கிறது .   அதில் உள்ள   ஆட்க ளே     மாறி   மாறி   அடித் துக்   கொ ள்கிறா ர்கள் .

 

 

இதி ல்   முக்கி யமா ன   பதவி யை   வகிப்ப வர்   தான்   பிரப  ல   நடி கர்   விஷா ல் .   நடிகர்   சங்க   கட்டிட த்தை   கட்டி   முடித்து விட்டு   தான்   திரு மணம்   செய்து   கொள் வேன்   என்று   கங்க ணம்   கட் டி   தற்போ து   அதற் கான   வேலைக ளை   செய்து   வருகி றார் .    நடிகர்   ராதா ரவி    பல   வரு ட ங்க ளு  க்கு    மேலா க   நடி கர்   சங்  கத்தி ல்   முக் கிய   பொ றுப்புக ளை   வகி த்து   வந்  தவர்.

 

 

 

இவர்  சமீ பத் தில்   மிக வும்   மோச மாக   விஷா லை   மேடை களில்   விமர்சி த்தி ருக்கி றார்   .  இவர்   மே டையில்   பர தேசி   நாயே   என்ப து   போ ன்று  அ வரை   விமர்சி த்திரு க்கி றார் .  அதற் க்கு   பதில டி   கொடு க்கும்   வகை யில்  ராதா ரவி   என் னை   இத்த னை    நாட் களா க   நாய்   என்று   அழை த் தார்  .  தற் போது   பரதே  சி நாய்   என் று   என் னை  மீ ண்டும்   மேன் மைப் படு த்தி   கூறி   வருகி றார் .

 

 

இதை   தொடர் ந்து    சங் கத் தின்   கட் டிடத் தை   கட்டுங் கள்   என்று அவர்   தலை வராக   இருந்த போது   பலமு றை   கூறினோ ம் .   ஆனா ல்   அவர்   கண்டு கொள்ள வில்லை  .  தற்போ து   நா ங்கள்   செய்து   வ ருகி றோம் .  அதும ட்டும ல்லாம ல்   ராதா ரவி   நல் லவர்   அ னைத்து   துக்க   சம்ப வங்க ளுக் கும்   செல் பவர்   என் பது   போ ன்று    அ னை வரும்   கூறி   வருகி றார்க ள் .

 

 

அப் படி   செய் தால்   அ வர்   வெட் டியான் .   அவர்   வெட்டி யானா   என்ப து   என க்கு   தெரியா து   என்று   அவரு க்கு   பதி லடி   கொடு க்கும்   வகை யில்   பேசி   இருக் கி றார்  .  நான்   உயி ருடன்   இருப் பவ ர்களு க்கு   உதவ   நினை க்கி றேன்   என்று  நடிகர்   சங்க கட் டிடத் திற் காக   கலை ஞர்கள்   தற் போது   மாறி மாறி   அடித் துக்  கொள் கி றார்கள்   என்று   விஷால்   தற் போது   பதி லடி   கொடு த்து   இருக் கிறா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.