பிர பல தனு ஷ் பட நடி கை கர் ப்பம்.!! ஆனா ல் இன் னும் திரும ணமே ஆக லயே.!! அவரே வெளி யிட்ட பு கைப்ப டம்.!! புகை ப்படத் தை பார்த் து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடி கர்  தனு ஷ்  . தற் போது   பிர பல   தனு ஷ்   பட   நடி கை   ஒரு வர்   தான்   கர்ப் பமா க   இருக் கிறா ர்   என்ற   செய்தி   இணை யத் தில்   வெளி யிட்டு   இரு க்கி றார் .   ஆனால்   விஷ யம்   என் னவெ ன்றா ல்    அவரு க்கு   இன் னும்   திரும ணமே   ஆக வில் லை .

 

 

அத னால்   எப் படி   கர்ப் பம்   என்று   பல ரும்   இணை யத் தி ல்   தற்போ து   செய் தியை   பார் த்து   அதிர் ச்சியா கி   இருக் கிறா ர்க ள் .   அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   தனு ஷ்   நடி ப்பில்   வெளி யாகி   100 கோடி   வசூல்  செய் த  திருச்சி ற்றம் பலம்   படத் தி ல்   தனு ஷ்   ஜோடி யா க   நடித் திரு ந்த   நடி கை   நித்யா  மேன ன்  தான்

 

.

 

இந்த   நிலை யில்  இவர்   இன்று   இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்க த்தில்   போட் டிரு க்கும்   ஒரு   பதி வுதான்   தற்போ து   பரபரப் பை   ஏற்ப டு த்தி  இரு க்கி றது  .  பிரக்ன ன்சி   டெ  ஸ்ட்   கிட் டில்   பாசி ட்டிவ்   காட்டி ருப்பதை   அவர்   புகை ப்ப டம்   எடு த்து   வெளி யிட்டு   இரு க்கி றார் .  அதி லும்    தி   ஒண்ட ர்   பிகி ன்ஸ்   என   பதி வில்   அவர்   குறி ப்பிட்டி ருக்கு ம்   நிலை யில்   அவ ருக்கு   பிரப லங்க ளும்   வாழ் த்து   கூறி   வருகி ன்ற  னர்.

 

 

இதுவ ரை  திரும ணம்   குறி த்து   அறிவி க்காத   நிலை யில்   திடீ ரென்று   கர்ப் பமா க   இரு க்கும்   வா சகத்து டன்   வெளி யான     போட் டோ வை   பார்த் து   பல ரும்   குழப்ப த்தில்   இரு க்கி றார் கள் .   அது   மட்டு மல் லாமல்   இவ ருடன்   இணைந் து   நடி கை   பார் வதியு ம்   அதே   பதி வை   போ ட்டு   இரு க்கி றார்.

 

 

அவர்   தற் போது   விக் ரம்   நடி ப்பில்    தங்க ளான்   படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார் .    இருவ ரும்   ஒரே   மாதி ரியா ன   ப திவி னை   போட் டதா ல்   பலரும்   அடுத் த   படத் திற்கு   பிரமோ ஷன்   என்று   கூறி   வரு கிறா ர்கள்.  ஆனால்   பல ரும்   இது என்ன   என்ற  குழப் பத்தி ல்   இருக் கி றார்க ள் .   இது   தற் போது   இணைய த்தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வரு கி றது .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nithya Menen (@nithyamenen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.