ஒரு ஹீரோ யின் பத் தாது.!! நடித் தால் மூன்று ஹீரோ யின் உடன் தான்.! !இய க்குனர் களை தொல் லை செய் யும் இளம் நடி கர் .!!இந்த நடி கரா என்ன ரசிகர் கள் ஷாக்.!!

0

தற் போது   இருக் கும்   தமிழ்   சினி மாவில்    ஹீரோ யின் களுக்கு   முக் கியத்துவ ம்   உள்ள   கதை கள்   வருவ தே   அரிது  .  பெ ரும்பா லும்   கதை கள்   ஹீ ரோக்க ளை  சுற்றி   மட் டுமே   இருக் கும்  .   பட த்தில்   ஹீ ரோயி ன்கள்   ஹீரோ வுடன்   நடன ம்   ஆ டவும்   கவ ர்ச் சி   கா ட்டவும்   மட் டுமே   பயன் படுத் தப்படு கிறா ர்கள் .

 

 

 

சமீப   கால மாக   மட்டு மே   கதா நா யகிக ளுக்கு   முக்கி யத்துவ ம்  பல   கதை கள்   பட மாக்க ப்பட் டு   வருகி றது .    தற்போ து   பிர பல   நடிக ர்   ஒரு வர்   தன்    படங் களில்   ஒரு   ஹீ ரோயி ன்   இரு க்கக்   கூடா து .  இருந் தால்   இர ண்டு   மூன்று   ஹீரோ யின் கள்  தான்   இரு க்க   வேண் டும்  என்று   இயக் குனர் களிடம்   அடம்   பிடி த்து   வருகி றா ராம் .

 

 

 

இந்த  நடி கர்  யாரு மில்  லை   நடி கர்   அ சோக்   செல் வன்   தான் .   தற் போது  தமிழ்   சினி மா வில்   நல்ல   கதை களை   தேர்ந் தெடு த்து   நடி த்து   வரும்   ஒரு  நடி கர்   என் றால்   அது   அ சோக்   செ ல்வன் .  இவர்   நடிப் பி ல்   வெளி யான   ஓ    மை  கட வுளே   திரை ப்படம்   மூலம்   மக் கள்   மத்தி யில்   பிரப லம்   அடை ந்தா ர் .   அதன் பின்பு   வெ ங்கட்   பிரபு   இயக் கத் தில்   வெளி யான   மன் மத   லீலை   பட த்தில்   நடி த்திருந் தார்.

 

 

அந்த   படத் தில்   மூ ன்று   கதா நாயகி களு டன்   நடி த்தி ருந்தா ர்  . இவர் அதை   தொட ர்ந்து   மற் றொரு   புதிய   பட த்தி லும்   இர ண்டு   மூன்று   கதா நாயகி கள்   இருக் கிறா ர்கள்  என்று   தக வல்க ள்   வெளி யானது . இவர்   தற் போது   தன் னிடம்   வரும்   இய க்கு னர்க ளிடம்   படத் தில்   ஒரு   ஹீரோ யின்   இரு க்கக்   கூ டாது .   இர ண்டு ,  மூன்று    வேண் டும்   என்று   கூறி   வருகி றார்  என்ற   தகவ ல்கள்   வெ  ளியாகி     இருக் கிற து .

 

 

இது   இணை யத் தில்   பல ரும்   பேசி  வரு கிறா ர்கள் .   ஆ னால்   அசோ க்   செல் வன்   இதை   குறி த்து   பேசி யபோ து   அது   உண் மை   இல் லை   என் பது   போன் று   கூறி   இருக் கிறார்  .  ஆனா ல்   இதைப்  பற் றி   இ ணைய த்தி ல்   பலர்   த ங்கள்      கரு த்துக் களை   கூறி   வ ருகிறா ர்க ள்   என் ப து   குறிப் பிடத் தக் கது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.