நடிகை யின் அந்த மாதி ரி வீடி யோ பா ர்த்து உட னே வாய் ப்பு கொடு த்த விஜ யின் தந் தை.!!இந்த வ யசு ல இப்படி யா என கழு வி ஊத் தும் ரசிகர் கள்.!! அ துவும் இந்த நடி கையா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடிக ர்  விஜய்  .  தற் போது   வாரிசு   திரைப்  படத் தில்   நடித் து  வரு கி றார் .   இந்த   திரைப் படம்   பொங்க ல்   அன்று   வெளி யாக   இருக்கி றது .   விஜய்   தற் போது  முன் னணி   நடி  கராக   இருந் தாலும்   அவ ரது   வள ர்ச்சிக்கு   முக் கிய   கார ணம்   அவ ரது   தந்தை   எஸ் ஏ  சி  .   அவர் தான்  முத லில்   விஜய்   நடி த்த   அ னைத்து   படங்க ளை யும்    இய க்கி   வந்தவ ர் .

 

 

 

அந்த   சமயத் தில்   விஜய்   பெரும் பாலும்   அவ ரது   தந் தை     சொல் படி தான்   நடந்து   வந்தி ருக்கி றார்  .  ஆனால்  ஒரு   அள வுக்கு   வளர்ந் த   பின்ன ர்   அவ ரது   பேச் சை   கேட் காமல்   இரு வரும்   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக  பேச் சு   வார்த் தை   கூட   இல்லா மல்   இருக் கிறா ர்கள் .   அவ  ரது   தந் தை   சந்திர சேகர்   அடி க்கடி   ஏ தாவ து   ஒரு    சர்ச் சை யில்   சிக்க   கூடிய வர் .

 

 

அது   மட்டு மல்லா மல்   அவரே   விஜய் க்கும்   எனக் கும்   கரு த்து   வேறு பாடு   இருப் பது   உண்மை தான்   என் பது   போல் பல   இடத் தில்   கூறியி ருக் கிறார்  . அவர்   தற்போ து   செய்த   ஒரு   காரிய ம்   பலரை யும்   விமர்ச னம்   செய்ய   வைத் திருக் கிறது .  ஆம்   அவர்    இயக் குனர்   எ  ன்ப தால்  அவ்வப் போது   ஏதோ ஒரு   ப  டத் தை   இய க்கி   வரு வார்  .  அதும் அவர்   இயக் கு ம்   படங் களில்   அதிக   கவ ர்ச்சி   இருப்  பது   வழக் கம் .

 

 

தற் போது    இன் ஸ்டாகிரா மில்   கவர் ச்சி   புகை ப்பட ங்களை   வெளி யிட்டு   வரும்   நடிகை யை   தன்னுடை ய   அடுத்த   படத் திற்கு   தேர்வு   செ ய்து   இருக்கி றார் .   அந்த நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கை   சாக்ஷி   அகர்வா  ல்   தான்  .  இவர் பிக்   பாஸ்  மூலம்   பிரபல மடைந் தவர் .  தற் போது   சமீபத்தி  ல்   ஒரு   டிவி   நிகழ் ச்சிக் கு  ஒரு   பேட் டி   அ ளித்து   இரு ந்தா  ர் .

 

 

 

அதில்   சந் திரசே கர்   இய க்கு ம்   நான் கடவுள் இல் லை   என்ற   படத் தில்   நடி த்து   வருவ தாக   கூறியிரு க்கி றார்  .  எ ப்படி   வாய் ப்பு   கிடைத் தது   என்று   கேட்ட தற்கு   இன் ஸ்டா கிரா மில்   எனது   கவ ர்ச்சி   புகைப் படங் களை   பார் த்து   தான் எனக்கு   அவர்   வாய் ப்பு   கொடுத் ததாக   சொன் னார்   என்றும்   கூறி யிருக்கிறா ர்.

 

 

 

இ தைக்   கேட்ட   ரசிகர் கள்   ப ல ரும்   தற் போது   விஜயி ன்  தந் தை    ச  ந்தி ரசேக ரை   விமர் சித்து   வரு கிறா ர்கள் .  விஜய்   தற் போது   ஒரு   அந்தஸ் தில்  இரு ந்து   வரு கிறார்  .  ஆனால்    அவர்     தந் தை   இந்த   வயதி லும்   கவர் ச்சி   படங் களை   எடுத் து   வருகி றார் .    விஜயி ன் அப்பா   இப்படி யா   என   நெட்டி சன்கள்   பல ரும்   இணை யத்தில்   கலா ய்த்து   வருகிறா ர்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.