ரஜினி கம லுக்கு பிறகு அந்த சாத னையை செய்த முதல் நடி கர் இவ ர்தான்.!! விஜய் அஜித் கூட கிடை யா தாம்.! !பல ரும் அறி யாத தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடிகர் களாக  இருக்  கும்   பலரு க்கும்   இ ருக் கும்   ஒரு ஆசை தங் கள்   பட ங்கள்   நூறு  கோடி   வசூ லை   தொட   வேண் டும்   என் பது  தான்.    அந்த   வகை யில்  சூப்பர் ஸ்டா ர்   ரஜினி காந்த்   நடிப் பில்   2007 ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   திரை ப்பட ம்   சிவாஜி .

 

 

இந்த   படம்   வெளி யாகி   இ ந்திய   சினி மாவி ல்    முதன்மு றை யாக   100   கோடி  1 50   கோடி   வசூ லை   குவி த்து   மிகப் பெரிய   சாத னை   ப டை த்தது .   இதை   தொடர்  ந்து   இந்த   சாதனை யை   பல ரு ம்   செ ய்ய   முடியா த   நிலை யில்   கமல் ஹாசன்   நடிப் பில்   வெளி யான   தசாவ தாரம்   திரை ப்படம்   மீண் டும்   வசூ  ல்   செய்து   இர ண்டா வது   இடத் தையும்   பிடித்தி ருந் தது .

 

 

அதன் பின்பு   வெளி யாகும்   முன் னணி   நடிகர்க ளின்   படங் கள்  100   கோடி   வசூலை   கொடு த்து   வந் தது .   ஏன்   சமீபத் தில்   கூட    சிவ கார்த்தி கேயன்   தொட ர்ந்து   இர ண்டு   100   கோடி   படங் களை   கொடு த்து   முன்ன ணி   நடி கர்   அந்த ஸ்தை   பெற் றா ர் .   ஆனா ல்   ரஜி னி   கமலு க்கு   பிறகு 100   கோடி   வசூலை   பெ ற்ற   நடிகர்   விஜய்   அஜித்   கூட   கி டையா தாம் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   ரஜினி   கமலு க்கு   பின்   தமிழ்   சினி மா   100 கோடி   வசூல்   செ ய்த   ஒரே ஒரு   நடி கர்   சூர் யா   தான் .   முருக தாஸ்   இயக்க த்தில்   வெளி வந்த   ஏ ழாம்   அறிவு   தி ரைப்ப டத் தின்   மூலம்   சூர்யா   முதல்   முறை யாக   100 கோடி   வசூலை   செய் தார் .   அந்த   சமய த்தி ல்   விஜய் அஜித்   கூட   செய் ய   முடி யாத   சாத னையை   சூர் யா   செய்து   காட்டி னா ர் .

 

 

அப் போது   விஜய்   அஜித் துக்கு   இ  ணையா க    பேசப் பட்ட   நடி கர்   சூர்  யா .   ஆனால்  அதன்   பின்   சரியா ன   கதை களை   தேர்வு   செய்யா மல்   தோல்வி   படங்க ளை   கொடு த்து   வந்தார் .   விஜய் அஜித்   போட்டி யிலிரு ந்து   அவர் விலகி விட் டார் .   அதன் பின்பு   தான்   விஜய்   அஜித்   100 கோடி   ப டங்க ளை  கொ டுத்து   தற்போ து   உச்ச   நடிகர் களாக   இருக்கி றார் கள்  .

 

 

சூர்யா  பல  வருட   தோல் விகளு க்கு  பின்   தற் போது   தான்   சூர ரைப்   போ ற்று ,   ஜெய் பீம்   போன் ற   படங் களின்   வெற் றியின்   மூலம்  மீ  ண் டும்   மறுபி றவேச  த்தை  தொட ங்கி   இருக் கிறா ர் .   இதன்  மூலம்    ரஜினி   கம லுக்கு   பிறகு 100 கோடி   சாத னையை   செய்த  ஒரு   நடிகர்   சூர்யா தான் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.