இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து வெளி யேற போவது இவ ர்தா னாம்.!! அப்பா டா.!!இ வரா என மகிழ் ச்சி யில் ரசி கர்கள்.! !யார் தெரி யுமா.??

0

விஜய்   டிவி  யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொ டங்கி   விறுவி றுப்பா க   சண்டை   காட்சி களுடன்   நட ந்து   வருகி றது  .  ம ற்ற   சீசன் களில்   50   நாட்க ளுக்கு   மேல்   நட க்கும்   சண்டை கள்   எல் லாம்   இ ந்த   சீச னில்   இரண்  டா வது   வார த்திலே யே   தொடங் கிவிட் டது .   அந்த  அள வுக் கு   விறு விறுப் பாக   சென் று   கொ ண்டிரு க்கிற து .

 

 

 

மக் க ள்   மத்தி யில்   இந்த   சீசனு க்கு   அமோ க   வரவே ற்பு   கிடை த்து   வரு கிறது .  அது மட்டும்   அல் லாமல்   நன் றாக   விளை யாடி   வரும்   போட் டியா ளர்கள்   கூட   நாமி னேட்   ஆகி   எலி மினேட்   செய்யப் படுகி றார்க ள் .   கடந்த வாரம்   முதல்   எலிமி னேஷ னாக   சாந் தி   மாஸ் டர்   வெளியே ற்றப் ப ட்டார்  .  அவர்   வீட்டி ல்   நன் றாக   விளை யாடி    வந்த   போதி லும்   வெளியே ற்றப் பட்ட து   பல ருக் கும்   ஏமாற்ற த்தை   தந் தது .

 

 

ஆனால்   தற் போது  இந்த வாரம்   நாமினே ஷனி லும்   பலர்   இருக் கிறா ர்கள்  .  அதில்   யார்   வெளி யேற   போ கிறார்க ள்   என்ற கேள்வி   மக் கள்  மத்தி யில்   இரு ந்து   வரு கிறது .   அது வும்   வீட்டில்   பெண்க ளிடம்   தவ றான   முறை யில்   நடந்து வரும்   அசல் கோ ளாறு   வெளி யேற்ற ப்படு வாரா   என்ற கேள்வி   மக் கள்   மத்தி யில்   இரு ந்து   வரு கிறது .  அந்த   வகை யில்   தற்போ து   இந்த   வார ம்   நாமினே ஷனுக் கும்   அவர்   வந் திருக் கி றார் .

 

 

கட ந்த   வார மே   அவர்   தேர்வா கி   இருந் தால்   கண்டி ப்பாக   வெளி யே   அனு ப்பி   இரு ப்பார் கள்  என்று  பல ரும்   தங்க ள்   கருத் துக்க ளை   கூறியி ருக்கிறா ர்கள் .   சிங்க ப்பூர்  மாட ல்   அ ழகி  நிவா  விடம்    நெரு ங்கி  பழகி   வருகி றா ர்  .  அது மட்டும்   இல்லா மல்   பல   பெண்க ளையும்   தவ றாக   தொ டுவது   போன்ற  பல   செயல் களை   செ ய்து   வருகி றார்   என்ப  தால்     பல ரும்   எரிச் சல்  அடை ந்து   இருக்கி றா ர்கள் .

 

 

அத னால்   இந்த வார   நாமி னேஷன்   லிஸ்டி ல்   அ வரது  பெய ர்   இருக்கி றது  .   கட்டா யம்   அவர்   வெளி யே   செல்வா ர்   என்று   பலரு ம்   கூறி   வருகி றார் கள்  .  வெளி யான   ஓட் டிங்  லிஸ்ட் இல்   அசல்   கோ ளாறு   தான்   கடைசி   இடத் தில்     இருக்கி றார்  .  அதனா ல்   இந்த வாரம்  அவ ர்தா ன்   கட்டா யம்   வெளியே றுவார்   என் று   பலரு ம்   கூறி   வருகி றார்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.