ரஜி னிக்கு நான் ஜோ டியா.!! முடி யவே முடி யாது என்று மறு த்த நடி கை.!! பின் னால் இரு ந்த கார ணமே எம் ஜி ஆர் தா னாம்.!! வெளி யான சுவார சிய தக வல்.!!

0

1975 ஆம்  ஆண்டு   அபூ ர்வ   ராகங் கள்   பட த்தின்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   அறிமுக மானா ர்   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ரஜினி காந்த் .    இன்று வரை   முத ன் மை யா கவே    இருந் து   வருகி றார்  .  இன் றும்   இவரிட த்திற்கு   போட்டி  யிருந் துதான்   வருகி றது .   ஆனால் இவர்   சூப் பர்   ஸ் டா ர்   ஆக வே   இரு ந்து   வருகி றார் .

 

 

இவரை   வீழ் த்த   கமல் ஹா சன் ,   விஜயகா ந்த்   என பல   முன்ன ணி  நடிகர் கள்   போட் டியிட்டும்   முடியவி ல்லை   . இன்று   சிவகா ர்த்திகே யன்   தனுஷ்   வரை இவர்   சூப்பர் ஸ்டார் ஆக  இருந் து   வருகி றார்  .  இவரது   நடி ப்பு   மற் றும்   ஸ்டை லினால்   அனை வரை யும்  கவர் ந்த   இ வ ர்   இந் திய   சினிமா வில்   தவி ர்க்க   முடி யாத   ஒரு வராக  இருந் து   வருகி றார் .

 

 

இவர்  தற் போது   நெல் சன்   இயக்கத் தில்   ஜெய் லர்   திரைப் பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .   இந்த   படத் திற்கா ன  படப்பி டிப்பு   விறுவிறு ப்பா க   நடந் து   வரு   கிறது .   இந்த   நிலை யில்  90களி ல்   இவ ருக்கு   நடந்த ஒரு   சம்ப வம்   வெளி வந்திரு க்கிறது .   இவர்   நடி ப்பில்   1980   ஆம் ஆண்டு   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   ஹிட்   திரை ப்படம்   தான்   பில் லா  .

 

 

இந்த படம்   ரஜினி க்கு   மிகப் பெரிய   வெற்றி  பட மாக   அமைந் தது .    பில் லா   படத் தில்   ரஜினி க்கு   சம மாக   அமை ந்த   கதாபா த்தி ரம்   ஸ்ரீபிரியா   கதா பா த்திரம்.   அந்த   கதாபா த்திர த்தில்  நடிக் க   முத லில்   ஒரு பிரபல   நடி கை   தான் அணுகி   இருக் கிறா ர்கள் .   ஆனால் அந்த   நடி கை   ரஜினி   படத் தில்   நான்   நடி க்க   மாட் டேன்   என்று   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

அவர்   வேறு யாரும்   இல் லை   நடி கை   ஜெயல லிதா  தான் .   அவர் அந்த   படத் தின்   கதை   பிடிக்க வில் லை   என்று   மறுத் துவிட் டார்   என் று   கூறு கிறார்க ள் .  . ஆனால்   உண்மை யில்   மக்க ள்   திலக ம்   எம்ஜிஆர்   ஜெயல லிதா வை   ரஜினி காந்த்   படத் தில்   நடிக்க   கூ டாது   என்று   கூ றிவிட்டா ராம்  .  அதனா ல்   ஜெய லலிதா   பில்லா   பட த்தில்   ந டிக்க   மாட் டேன்   என்று   சொ ல்லி   இருக் கிறார் .

 

 

ஜெயல  லிதா   ரஜினி   இடை யே   அப்போ து  இருந்து   சுமூக மான   உறவு   கிடை  யாது   என் பது   அனை வரு க்கும்   தெ ரியும் .   அதன் பிறகு   தான்   ஜெய லலிதா   ரஜினி   பனிப் போர்   தொடங் கியது .   இப்படி   எம்ஜி ஆர்   கூறியதா ல்   ஜெயல லிதா   ரஜினி   படத் தில்   நடி க்க    மாட்டே ன்   என்று   கூறியி ருக் கும்   தகவல்   பல   வ ருடங்க ளுக்கு   பிறகு   வெளி யாகி   தற் போது   பல ராலும்   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.