உன் படத் தில் என் னால நடி க்க முடி யாது.!பிர பல அஜித் பட இயக் குனரை ஓரம் கட் டிய விஜய் சே துபதி.! !பின் னால் இரு க்கும் கார ணம் இதுதா னாம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன்ன ணி   நடி கர்    விஜ ய்   சேது பதி  .  இவர்   நடி க்கும்   படங் கள்   அனைத் தும்   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பை   பெ ற்று   வருகி றது .   இவர்   தற் போது   வெற்றி  மாறன்   இயக் கத் தில்   உரு வாகி   வரும்   விடுத லை   படத் தில்   முக் கிய   கதா  பாத்தி ரத் தில்  நடித் து   வரு கிறார் .

 

 

 

அது   மட் டும்   இல்லா மல்   தெலு ங்கு  ,  பாலி வுட்   என பல   மொ ழி   பட ங்களி லும்   பிசி யாக   நடித் து   வ ரும்   நடி கர்   இவர் .   தற் போது   ஒரு   பிர பல   இயக்கு னரின்   படத் தில்   நடி க்க   இருப் பதா க   தகவ ல்கள்   வெளி  யா னது .   ஆனால் அந்த   இயக் குனர்   படத் தை   முடிக்கா மல்   ஜவ் வாக   இழுத் து   வருகி றாராம்  .  அதனா ல்    அவ ரை   டீலில்   விட   விஜய்   சே துபதி   முடிவு   செய்தி ருக்கி றாராம் .

 

 

 

அந்த   இயக் குனர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   .  தற் போது   துணிவு   படத் தை   இயக் கி   வரும்   வினோ த்   தான் .   துணிவு   படத் தை   முடித் துவி ட்டு   விஜய்   சேது பதி   வைத்து ஒரு   ஹார ர்   படத் தை   எடு க்க    இருப் பதாக   தகவ ல்கள்   வெ ளி யானது .   ஆனால் அவர்   தற் போது  துணிவு   படத் தில்   பிஸியா க   இருந்து   வரு கிறார் .   ஆரம்ப த்தில்   சுறுசு றுப் பாக   தொடங் கிய   துணிவு   படத் தின்   படப் பிடிப்பு  தற் போது   மந்த மாக   இரு க்கி றது .

 

 

 

பொங் கல்   அன்று   படம்   வெளி யாகும்   எ ன   எதி ர்பார்க் கப்ப ட்ட   நிலையி ல்   தற் போது   ப டப்பி டிப்பு   மந்த மாகி   படம்   வெளியா குமா   என்ப தே   சந்தேக மாக   இரு ந்து   வருகி றது .    இத னால்   வினோ த்தை   நம்பி னால்   வேலை க்காகா து   என்று   உண ர்ந்த   விஜய்   சே துபதி   அவரை விட்டு   தற்போ து   புதிய   இயக் குனர்  படத் தில்   நடி க்க   ஒப்பு க்   கொண் டிரு க்கி றார் .

 

 

விஜய்   சேது பதி   நடிப் பில்   வெளி யான   ஒரு நல்ல நாள்   பா ர்த்து   சொ ல்றேன்   பட   இயக்கு னரின்   புதிய   படத் தில்   நடி க்க   திட்டமி ட்டு   இருக் கிறாரா ம் .  அ ந்த   படத் தில்   விஜய் சேதுபதி   இ  ணை ந் து   வடி  வேலு   நடி க்க   இருக்கி றார்  .  துணி  வு   படத் தால்   வினோ த்திற் கு   அடுத்த டுத்த  பட   வா ய்ப்புக ள்   தள் ளி   போய்க்  கொண் டே   இருக்கி றது .  இவரை   நம்பி னால்   வேலை க்கா காது   என்று   அ வரை   டீலில்   விட்டு   விட் டார் விஜய்   சேது பதி .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.