சிவகார் த்தி கேய னுக்கு வில் ல னாகும் சை க்கோ நடி கர்.!! யா ரும் எதிர் பாராத கூட் டணி.!! அப்போ வேற லெ வல் தான்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்   சிவ கார்த்தி கேயன்.   இவ ரின்   படங்க ள்   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வரு கிறது.    சமீபத் தில்   வெளி யான   பிரி ன்ஸ்   படம் படு  தோல் வியை   சந்தி த்து   இதை   ஆடு  த்து   மா வீரன்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   இவ  ர்   நடி த்து   வரு கிறார் .

 

 

தற்போ து    யெல் லாம்   இசை யமைப்பா ள ர்கள்   நடி கர்கள்   ஆவ தும்   கா மெடி   நடி கர்கள்   ஹீ ரோக்கள்   ஆக வும்   இயக் குனர் கள்   நடிகர் களா கவும்   ஆவது ம்   வழக்க மாகிவிட் டது  .  அதே போல் தான்   தற் போது   சிவகா ர்த்திகே யன்   அடு த்த   படத் தில்   பிர பல   இயக் குனர்   வி ல்ல னாக   நடி க்க   இருக் கி றார்கள் .இந்த   தக வல்   தற் போது   இணைய த்தி ல்  வை ரலாக   பேசப் பட் டு   வருகி றது .

 

 

இப் போது   எல் லா ம்   பட த்தில்   ஹீ ரோவை   விட   யார்   வில்ல ன்   கதாபா த்திரம்   செய் யப்   போகி றார் கள்   எதிர் பார்ப்பு   தான்   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   அதிக ம்  இருந் து   வருகி றது.    அந்த   வகை யில்  இயக் குன ர்களும்   வில்ல னை   தேர்வு   செய்வதி லேயே   அதிக   கவ னம்   செலுத்  தி   வரு கிறார் கள்.  

 

 

தற் போது  ஒரு  இயக் குனர்   இதே   ரூட் டை   கடைப் பிடித்து   வருகி றார் .    தன்னு டைய   வித்தி யாச மான   ந டிப் பினால்   பலரை யும்   மிரட்டி யும்   வருகி றார் .   அவர்   தான்   இய க்குன ர்   மிஷ்கி ன்  . இவர்   அஞ் சாதே   சித் திரம்   பே சுதடி  போன்ற   படங்க ளை   இயக் கியி ருப்ப வர் .

 

 

தற் போது   இந்த   படத் தில்   வில்ல னாக   நடி க்க   ஒப்பந்த மாகி   இருக் கிறார்.   டா க்டர்   டான்   வெ ற்றி   படங்க ளை   தொ டர்ந்து   பிரின் ஸ்   திரைப் படத் திற்கு   வந்த விமர் சனத் தை   தொ டர் ந்து    தற் போது   அதிதி   சங்கர்   உடன்  மாவீ ரன்   என்ற    படத் தில்   நடி த்து   வரு கிறா ர்   சிவா  .

 

 

இந்த   படத் தில்   மிஷ் கின்   அரசி யல்வா தியாக   ந டி க்க   இருப் பதாக வும்   இவர் தான்   மெயி ன்   வில் லன்   என் றும்   அவரே   கூறி   இருக் கிறார் .   இந்த   செய்தி   தற் போது   பல   ரசிக ர்க ளை யும்   ஆச் சரிய ப்பட   வைத் திருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.