விஜயை பார் த்து பய ந்த அஜித்.!! பந் தய த்தில் இரு ந்து வில கும் துணி வு.!! ஏமா ற்ற த்தில் அஜித் ரசிக ர்கள்.!!என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

நடி கர்   விஜ ய்   நடி த்த   வாரிசு   திரை ப்ப டம்   அடு த்த   ஆ ண்டு   பொ ங்கல்   கட் டாயம்   வெளி யாகும்   என்று   அதிகார ப்பூர்வ மா ன   அறி விப்பு   வெளி யாகிவிட் டது .  அதே   தினத்த ன்று   அஜித்   ந டிப் பில்   உரு வாகி   வரும்   துனிவு   திரைப் படம்   வெளி யாகும்  என் று   சொல் லப்ப டுகிறது .

 

 

இத னால்   பல   வருட ங்க ளுக்கு   பிறகு   விஜய்   அஜி த்   நே ருக்கு   நேர்   மோதி   இரு க்கிறா ர்க ள் .  இத னால்   இரு   தரப் பு   ரசி கர் கள்  மத் தியி லும்   மிக ப்பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   இரு ந்து   வ ருகிற து .  வாரிசு   படத் தை   வம்சி   இயக்கி யிரு க்கி றார்.   அதே   ச மய ம்   துணி வு   திரை ப்படத் தை   வினோத்  இய க்கி   வருகி றார் .

 

 

பல   வருட ங்களு க்குப்   பிறகு   இருவ ரும்   ஒ ரே   சமய த்தில்   மோத   இருப்ப தால்   இரு தரப்பு  ரசிக ர்களும்   தற் போது   அதற் கான   ஆட் டத்தை    தொ டங்கி   விட்டா ர்கள்.    ஆ னால்   தற் போது   அஜித்   ரசி கர்கள்   தலை யில்   இடி   வி ழுவது   போல   ஒரு   தகவ ல்   வெ ளிவந்தி ருக் கிறது .

 

 

மிகப் பெரிய   எதிர் பார்ப் பை   கி ளப் பிய   நிலையி ல்   அஜித் தின்   துணிவு   திரை ப்படம்   இந்த   போட் டியில்   இரு ந்து   வில கப்   போவ தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக் கிறது.    ஏனென் றால்   கட்டா யம்   வாரிசு   படத் துடன்   மோத   வேண்டு ம்   என் பதற் காக   படப்பி டிப் பின்   வேலை கள்   வேகமா க   நட ந்து   வரு கிறது.

 

 

ஆ னால்   படத் தின்   அதி ரடி   ச ண்டை  காட் சிகள்  இருப் பதால்   பட த்தினை   கிட்ட த்தட்ட   முடி க்க   அனை த்து   வேலை களை யும்   முடி க்க   மூ ன்று   மாத ங்கள்   தேவை ப்படும்   என்று   எச் வி னோத்   கூறி   வரு கிறா ர்  .  ஆனால்  பட  வெளி யிட்டில்   சிக் கல்  ஏற் படும்   என்று   சொல் லப்படு கிறது .

 

 

இது   அஜித்   ரசிக ர்களு க்கு   மிகப்பெ ரிய   ஏமாற் றமாக   இருக் கும்   என்று ம்   போ ஸ்ட்   ப்ரடக் ஷன்  வேலை கள்  மற் றும்   ரிலீஸ்  என்று   இவ ரின்   தலை  உ ருண்டு   கொண் டிரு க்கிறது  என்று   வினோ த்   ரசிகர்க ளும்   கூறி   வரு கிறா ர்கள்  . இது  தற் போது   இ ணைய த்தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.