என க்கு நயன் பார் த்தால் ஏக் கமாக இரு க்கு.!! விக்னே ஷ் சிவன் மாறி த்தான் என க்கு கண வன் வேண் டும்.!! திரும ணம் ஆகாத பிர பல இளம் நடி கை அதி ரடி.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்  லேடி   சூப் பர்   ஸ் டார்   நயன் தாரா  . இவர்   இயக்குன ர்   விக் னேஷ்   சிவ னை   காத லித்து   ஜூன்   மா தம்   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் . இவ ரது   திரும ணம்   பிரம் மாண்ட மாக   நடை பெற் றது.    அதன் பின்   இவர் கள்   வெளிநா ட்டிற்கு   ஹனி மூன்   சென் று   சுற்றி   வந்த னர் .

 

 

இதனி டை யில்   இர ண்டு   வா ரங்க ளுக்கு   முன்பு   திடீரெ ன   நாங்க ள்   இரட் டை   குழந் தைக ளுக்கு   பெற் றோர் கள்   ஆண வம்   என்று   விக் னேஷ்   சிவ ன்   ட்விட் டரில்  பதிவு   ஒ ன்றை   போட்டு  இருந் தார்    .அது பெரும்   சர் ச்சை   ஏற்ப  டுத் தியது   .   அதன் பின்   வாட கத்தாய்   மூல மாகத்தா ன்   குழ ந்தை   பெ ற்றுக்   கொண்ட னர்  என்ற   தக வலு ம்   வெளி யானது. 

 

 

அதன்  பின்   சட்ட ரீதி யா க   பல   பிரச்சி னை கள்   இரு ந்தது  .  ஆனால்   தாங் கள்     ஏழு   வரு டங்க ளுக்கு   முன் பாகவே   வாட கைத் தாய்   திட் டத் திற்கு   பதிவு   செய்து   விட் டோம்   என்று   சாட் சிகளை   கொடு த்து   பி ரச்சி னையை   முடி த்து   வைத்த ன ர்  .  அந்த   தம்ப தியி னர்   நேற்று   தீபாவ ளியை   முன்னி ட்டு   குழந் தைகளு டன்   இ ருக்  கும்   புகை ப்பட த்தை   வெளி யிட்டு   அனை வருக்கு ம்   வா ழ்த்து   கூறி யிருந் தனர் .

 

 

திடீ ரென   ஒரு   பிர பல   ந டி கை   என க்கு   நயன் தாரா வை   பார்த் தால்   ஏக்க மா க   இருக் கிறது .   விக்னே ஷ்   சிவன்  போல் தான்   என க்கு   கண வன்   வேண்டு ம்    என்று   கூறி யிரு  க் கிறார்  .  அந்த   நடி கை   வேறு யாரும்   இல் லை  நடி கர்   கீர் த்தி   சுரேஷ்  தான் .  இ வ ரது   வீட் டில்   தற் போது   இவரு க்கு   திரு மணம்   செய் தா  க    வேண் டும்   என்ற   கட்டா யத் திலிருந்து   வரு கிறா ர்கள் .

 

 

அதற் கு   ஓகே   சொன்ன   கீர்  த்தி  சு ரேஷ்   நயன் தாரா வுக்கு   எப்ப டி   விக் னேஷ்    சிவன்   கிடை த்தாரோ    அதே போல்   தான்   நம க்கும்   நல்ல துணை   கி டைக்க   வேண் டும்   என்று கூறி   வருகி .றா ராம்   .   இதனை   பல ரும்   இணை யத்தில்   ஷேர்   செய்து   வைர லா க்கி   கொண் டிருக் கிறார்க ள்.  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.