விரை வில் நடி கர் விஷா லுக்கு திரும ணமா.!! அது வும் இந்த பிர பல நடிகை யை தான் காதலி க்கிறா ராம்.!! இந்த நடி கை தா னா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   வி ஷால்.    இவர்   நடிப் பில்   விரை வில்    லத்தி   என்ற   திரைப் படம்   வெளி யாக   இருக்கி றது  . அது   மட்டு மில் லாமல்   40   வயதை யும்  கட ந்த   விஷா லுக்கு   இன் னும்   திரும ணம்   நடை பெறா மல்   இருக் கிறது.    சில   ஆண் டுகளு க்கு   முன்   அனி ஷா   என்பவ ருடன்   திரும ணம்   நடை பெற   இரு ந்தது.

 

 

நிச்ச யதார் த்தம்   வரை  சென் றது .   ஆனால்   திடீ ரென   இந்த   திரும ணம்   நின்று   போய் விட் டது  .  இதன் பின்   வி ஷால்   திரும ணம்   குறி த்து  எந்த ஒரு   செய் தியும்   வெளிவ ராமல்   வந் தது . ஆனால்   தற் போது  அவர்   ஒ ரு   பிர பல    நடிகை யுடன்   காதலி த்து   வருவ தாக வும்   விரை வில்   இந்த ஜோடி   திரும ணம்   செய்து   கொள் ளப்   போவ தாக வும்   ஒரு   தகவ ல்   வெளி யாகி யிருக் கிறது .

 

 

அந்த  நடி கை   வேறு  யாரும்   இல் லை   நடி கை   அபிந யா   தான்.    நடி கை   அபி  நயா    நா டோடி கள்  ,  ஆயி ரத் தில்   ஒரு வன்,    குற் றம்  23   உள் ளிட்ட   படங்க ளில்   நடித் திருக் கிறா ர் .   அது   மட்டு மல்லா மல்   வி ஷால்   நடிப் பில்   வெளி யான  பூஜை   திரை ப்பட த்தில்   கூட   முக் கிய   கதாபா த்திர த்தில்  நடித் திரு ந்தார்.

 

 

இவர்    வாய் பேச   இய லாத வராம்  .  இந்த   நிலையி ல்   அபிந யாவும்   விஷா லும்   காத லித்து   வருவ தா கவும்  விரை வில்   திரும ணம்   செய் து   கொள்ள   இருப்ப தாகவு ம்   தகவ ல்க ள்   வெளி வந்து   கொ ண்டிருக் கிறது.    இந்த   தக வல்   கேட்ட  ரசிக ர்கள்  பல ரும்   இந்த   முறை யா வது   விஷா லுக்கு   திரு மணம்   நடக் குமா?

 

 

நிச்ச யதார் த்தம்   வ ரை   சென்று   நின்று   போய்   விடு மா   என் பது   போன்ற   இணை யத்தில்   கமெ ண்ட்  செய் து   வரு கிறார்க ள்  .  விரை வில்   விசாலி டம்   இருந்து   நல்ல செய்தி வரும்   என்று   அவர து   ரசிக ர்கள்   எதிர்பா ர்த்து க்    கொண் டிருக்கி றார்கள் .   இந்த செய்தி   தற்போ து   இணை யத் தில்   வை ரலாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.