மீண் டும் பிரம்மா ண்ட வரலா ற்று கதை யில் ஜெயம் ரவி.!!ஆ னால் டைரக் டர் பார்த் தால் தான் கொஞ் சம் பய மாக இருக்கி றதாம்.!!எந்த இயக் குனர் தெரி யுமா.??

0

தற்  போது   இந்தி ய   சினிமா வில்   அனை த்து   நடி கர்   அனை  த்து   இயக் குனர்களு ம்   எடு க்க   விரு ம்பு ம்   படம்   வரலா ற்று   கதை தான் .  ராஜ மௌலி   பா குபலி    பாகம் ஒன்று  இர ண்டு   என   வரலா ற்று   கதை   எடு த்து   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடுத் தார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   பல் வேறு   துறை யிலும்   இது   போ ன்ற   கதை யை   படம் எடுக்க  அனை வரும்   விரு ம்பி   உள் ளனர்.    தமி ழில்   கூட   சமீப த்தில்   பொன்னி யின்   செல் வன்   திரை ப்படம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரி ய   வசூல்   வேட்டை   நடத்தி   வந் தது .   அதை   தொடர் ந்து   பல் வேறு   இயக்கு னர் களும்   இது   போ ன்ற   படத்  தை   எடு க்க   வே ண்டும்   என் று   கூறி   வருகி றார் கள் .

 

 

அந்த   வ கையில்  தற் போது   ஒரு தமிழ்   இய க்குனர்   பல   வருட ங்க ளாக   கிட ப்பில்   போட ப்பட் ட   வரலா ற்று   கதை   மீண் டும்   தூசி  தட்டி   இருக் கி றார்  . அவர்   வேறு யாரும்   இல் லை   நடி கர்   சுந் தர்   சி   தான்  .  இவர் தான்   முதலில்   தமிழி ல்   வரலா ற்று   கதை யை   எடுக்க   நினை த்தார் .  ஆனால் சில   காரண ங்களா ல்  அத ற்கு   எடு க்க   முடியா மல்   போய் விட் டது.

 

 

தற் போது   அதன்   வே லையை   தொ டங்க   இருப்  பதாக   அவர்   கூறுகி  றார் .  அந்த   படத் தின்   பெயர்   கூட   சங்க மித்ரா   என்ற   பெயரி டப்பட்ட து.    ஏனென் றால்    பர் ஸ்ட்   லுக்   போ ஸ்டர்   கூட   வெளி யாகி   இரு ந்தது.    இந்த   பட த்தில்   ஜெயம் ரவி   மற் றும்   ஆர் யா   மு க்கிய   கதாபா த்திரத் தில்   நடி ப்பார் கள்   என்று   சொல் லப்பட்டு   இருந் தது .

 

 

தற் போது   ஐந்து   வரு டங்களு க்குப்   பிறகு   லை க்கா   இந்த   படத் தை   கையி ல்   எடு க்க   இருக்கி றதா ம்  . அதனா ல்   சுந்தர் சி   இந்த   படத்தி ற்கான   ஏற்பா ட்டை   தீவிர மாக   செய் ய   இருக் கிறா ராம்.    இத னால்   இந்த   படத் தின்   பொன்னி யி   செல் வன்   போல   வெற் றி   பட மா  க    ஆக் க   வே ண்டும்   என்று   லைக்கா    திட்ட மிட்டு   இருக்கி ற தாம்.

 

 

இந்த  படத் திற்கும்   ஏ ஆர் ரகு  மான்    இசை   அமை ப்பார்   என் றும்    ஜெயம் ரவி  தான்   ஹீரோ   என் று   சொ ல்ல   ப டுகி றது.   ஜெய  ம்ரவி   அ வருக்கு    எல் லாம்   பக்க மு ம்   நல்ல   வாய் புகள்    வந்து   கொண்டி ருக் கிறது   என் பது   குறிப்பி டத்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.