மனை வி எழு திய கதை யை பட மாக எடு க்க தயா ரான முன் னாள் கேப் டன் டோனி.!!அது வும் தமிழ் படம் தா.!!ஹீ ரோ இந்த உச்ச நடிக ரா.!! ஷா கிங் தக வல்.!!

0

இந் திய   கி ரிக்கெ ட்   அணி   வரலா ற்றில்   இவரு க்கென   ஒரு தனி   இட மே   இருக் கிறது .   அவர் தான்   இந் திய   அணி யில்   முன்னா ள்   கேப்ட ன்   டோனி .  இவர்   தற் போது   ஒரு புதிய   தயா ரிப்பு   நிறுவ ன த்தை   தொ டங்கி   இ ருக் கிறார் .  அதன்   மூலம்    முதன் மு தலாக   ஒரு   தமிழ்   படத் தை   தயாரி த்திருக் கிறார்  என்ற   செய்தி   வெளி யாகி    வைர லாக   சென்று   கொ ண்டிருக் கிறது .

 

 

ஆம்  இவ ரது   மனை வி   சாக்க்ஷி  எழு திய   கதை யை   தமி ழில்   பட மாக்க   தோனி   தயா ராக   இருக் கிறா ரா ம்  .தற்போ து   சோ சியல்   மீடி யாவில்   ட்ரெண் டிங் காக   இரு ந்து   கொண் டிரு க்கிற து .   இந் திய   கிரிக் கெட்   அணி யில்   பல   சாதனை  களை   செய்த   இவர்   சினிமா வின்   மீதும்   ஆர்வம்   கொண் டவரா ம். 

 

 

ஆனால்   தற் போது   ஒரு   தயாரிப் பு   நிறுவன த்தை   தொட ங்கி   இருக் கிறார்  . இவர்   தனி   தயாரி ப்பு   நிறு வனம்   ஒன் றை   தொடங் கி   இருப்ப து   பல ரையு ம்   ஆச் சரியப் படுத்தி   இருக் கிறது.    தற் போது   தோனி   தன்னு டைய   தயாரி ப்பு   நிறு வனம்   மூலம்   தமிழ்   மொழி யில்   பட த்தை   எடுக்க   இருக் கிறார்.    அந்த  பட த்தை  பல   மொழி களில்   அவர்   வெளி யிட   இருக்கி றா ராம் .

 

 

அந்த   படத் தின்   கதை யை   தோனி யின்   ம னைவி   சாக்க்ஷி   எழுதி   இருக்கி றார் .   அந்த   கதை யை   தோனி  எடுக்க   இருக் கிறாரா ம் .  இந்த   படத் தை   ரமேஷ் தமிழ் மணி    இய க்க   இருக் கிறார் .   இத ற்கான   அதிகா ரப்பூர் வமான  அறிவி ப்பை    நிறு வனத்தின் மூலம்   வெளியி ட்டு   இருக் கிறார் .

 

 

அது   மட்டும ல்லா மல்   இது   குறி த்து   பதிவு   ஒன் றை   வெளியி ட்டு   இரு க்கிறா  . அதில்   எங்க ளை   மொழி   சார் ந்த   நிறு வனம்  என   அடை யாளப் படுத்திக்   கொள்ள   விரும்பவி ல்லை.    நம்மு டைய   நாட் டின்   மூளை  முடிக் கெல்லாம்   உள்ள    கதை களை   கொடு க்கும்   நோக் கில்   உருவா க்கப்ப ட்டது .

 

 

இது தான்   தயாரி க்கும்  பட த்தில்   அறி வியல்   குற்ற வியல்,    நகை ச்சுவை ,   சஸ்பெ ன்ஸ்   அனை த்தும்   இரு க்க   வேண் டும்   என் றும்   அவர்   கூறி யிருக் கிறார்.   ஒவ் வொரு   மொழி யிலும்   படங் களை   தயா ரிக்க   தோனி   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறாம் . இது    தொட ர்பாக   நடி கர்   விஜ ய்யிடம்   பேசியி ருப்ப தாக   கூறப் படுகிற து .

 

 

இத னால்   அவ ரது   மு தல்   படத் தில்   ந  டிகை   விஜய்   ந  டிப் பார்   என் பது   போன்ற   தகவ ல்கள்   தற் போது   சோசி ய ல்   மீடியா வி ல்   பரவி க்   கொ ண்டிரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.