வீட் டுக்கு வே லைக்கு வந்த பெண் ணை கனவு கன்னி யாக மாற் றிய பிர பலம்.!! இளை ஞர்க ளை மயக் கிய அந்த நடி கை யார்னு தெரி ஞ்சா ஷாக் ஆவி ங்க.!!

0

இன்று   எத்த னையோ  தமிழ்   நடிகை கள்   தமிழ்   சினிமா வில்  இருந்தா லும்   அந்த   நடி கையின்   இடத் தை   யாரும்   பிடி க்க   முடி யாது   என்று   சொல் லும்   அள விற்கு   ஈடு இணை   இல் லாத   அனை வரை யும்   கவர் ந்த   ஒரு   நடி கை   தமிழ் மட்டும்   இன்றி  பாலி வுட்   வரை   கலக் கிக்   கொ ண்டிரு க்கி றார் .

 

 

 

அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கை   சில்க்   ஸ் மிதா   தான் .   நடி கர்களு க்கு   இணை யா க   கொடி   கட்ட   பறந்த   நடிகை    இவர்  .  இன்று   அவர்   உயிரு டன்   இல் லை   என் றாலும்   அவரு க்கான   இடம்   ம ட்டு ம்    இரு ந்து   கொண் டே   தான்   இருக்கி றது .  அவ ரின்   வாழ்க் கை   வர லாறு   கூட   அடிக் க டி    பட மாக் கப்ப ட்டு    வருகி றது .

 

 

வண்டி  சக் கரம்   என்ற   திரைப் படத் தின்   மூலம் இவர் தமிழ்  திரையு லகில்   அறி முகமா னார்  .  இவரை   அறிமு கப்படு த்திய   பெரு மை   ந டிகர்   வினு   சக்கர வர்த்தி க்கு   உண்டு.    இவர்   நடி கராக   மட்டு மல்லா மல்   பல   படங் களுக் கு   திரைக்க தை   எழுதி யிருக் கிறா  ர்.    அந்த   வகை யில்   வண்டி ச்சக் கரம்   படத் தில்   கிளா மர்   பாட லுக்கு   ஆட    நடிகை   தே டிக்   கொண் டிரு க்கின்ற னர் .

 

 

புது முக   நடி கை   தான்   வேண் டும்   என்று   தேடிக்   கொ ண்டிரு ந்த   அவரு க்கு   தன் னுடைய   வீட் டில்   ஒரு பெண்   மாவு   அரை த்துக்   கொண் டு   இரு ந்தாரா ம்.   அந்தப்   பெண் ணை   அவரை  பார் த்த   பார்வை யில்   ஒரு   காந் தம்   நிறை ந்திரு க்கிறது .   அவர்   ஆந்தி ராவை ச்   சேர்ந் தவர்   என்று ம்   சினி மாவில்   நடிக்க   விருப் பமா   என்று   கேட் டதற்கு  விருப் பம்   என்று  கூறி யிருக் கிறா ர் .

 

 

உட னே   அந்த   நடி கை   அந்த கிளா மர்   பாட லுக்கு   ஆட   வைத்தி ருக்கி ன்றார் .    மேலும்   இந்த   நடி கை   திரை உல கை  கலக் கப்போ கிறார்   என்று   கூறி யிருக்கி றார்கள் .   அதன் பிறகு   சில்க் ஸ்மிதா   அறிமு கம்   ஆகி    விஜய லட்சுமி  போன்ற    முன்ன ணி   நடி கைகள்   எல் லாம்   ஓரங்க ட்டி   தன்னு டைய   வசீக ரத் தால்   ரசிகர் களை   கவர் ந்தா ர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.