பிதா மகன் நடி கை சங்கீதா வின் மக ளை பா ர்த்து இரு க்கீங் களா.!!அவ ருக்கு இவ் வளவு பெரிய மக ளா.!! புகைப் பட த்துடன் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பி ரபல   நடிகை யா க   இரு ந்தவர்   நடி கை   சங்கீ தா .   இவர்   தமிழ்  , தெலு ங்கு,    மலை யாளம்   என   மூன் று   மொழி களி லும்   பிரப லமான   நடிகை யாக   இ ருந் தவர் .

 

 

அது  மட் டும்   இல்லா மல்   நடன   கலை ஞரா கவும்   இருந் தவர்   .  பிதா மகன்   படத் தில்   நடி த்த   இவர்   மக் கள்   மத்தி யில்   பிர பல ம்   அடை ந்தார்.   தொ லைக் காட்சி யில்    வலம் வந்த இவர் ஜோடி    நம் பர்   ஒன்   நிகழ்ச் சியின்  பல  சீசன் க ளில்   நடு வராக   இருந் துள் ளார் .

 

 

சமீப  கால மாக  இவ ரது   பு கைப்ப டங்கள்   சமூக   வலைத் தளங் களில்   அதி கம்   பகிரப் பட்டு   வரு கிறது . இவர்   அவ்வ ப்போது   தன்   புகை ப்பட ங்களை   இணை யத்தில்   வெளி யிட்டு  வருகி றார் .

 

 

அந்த   சமயத் தில்   பிரபல மான   நடிகை யாக   இரு ந்த   இவர்   சமீப கால மாக  பட   வாய் ப்புகள்  இல்லா மல்  இரு ந்து   வரு கிறார் .அத னால்   இணை யத் தில்   தம்   புகை ப்படங் களை   அதி கம்   வெளி யிட்டு   வருகி றார் .

 

 

தற் போது   இவர் கள்   தங் கள்   மக ளுடன்   வெளி யிட்ட   புகை ப்படங் கள்   இணை யத்தில்   வெளி யாகி   வைர லாக   செ ன்று   கொண் டிருக் கிறது .  அந்த புகை ப்படம்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.