தீபா வளி ஆன இன்று இரண்டா வது முறை யாக தந் தையா னார் நடி கர் யோகி பாபு.!! என்ன குழ ந்தை தெரி யுமா.!! வாழ்த் தும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   காமெடி   நடிக ராக   தற் போது   இ ரு ந்து   வரு பவர்   தான்   நடி கர்   யோகி பாபு .   தற் போது   தமிழ்   சினி மாவில்   கா மெடி   நடிகர்க ளுக்கு   பஞ் சம்   ஏற்ப ட்டிரு ப்ப தால்  வரு கிற   எல் லா   படங் களிலு மே   கா மெடி   நடிக ராக   நடி த்து   வரும்   ஒரே   நடி கர்   யோகி  பாபு  தான் .

 

 

விஜ ய்   சேது பதிக்கு  அடுத் தப டியாக   பல  திரை ப்பட ங்களை   கை யில்   வைத்தி ருக்கும்   ஒரே   நடி கர்   இவர்.    பல உச்ச   நட்ச த்திர ங்கள்   கூட   யோகி   பாபு    தம்   பட த்தில்  நடி க்க   வைக்க   வேண் டும்   என்று   இயக்கு னர்  இடம்   கே ட்டு   வருகி றார் கள்.

 

 

2020 ஆம்   ஆ ண்டு   மஞ்சு   பார்க வி   என்ப வருட ன்   திரும ண ம்   செய் து   கொண் டார் .  இந்த   திரும ணம்   கோவி லில்   நடை பெற்றது .    யோகி பாபு   கட ந்த   ஆண்டு   ஆண்   குழந்தை க்கு   தந் தையா னா ர் .

 

 

 

இந்த   நிலை யில்  தீபா வளி   ஆன   இன்று   இரண் டாவது   முறை யாக   தந்தை யாகியு ள்ளார்  .  யோகி   பாபு  ஆம் இன்று   யோகி பாபு   மஞ்சு   தம்பதி க்கு   அழ கிய   பெண்   குழ ந்தை   பிற ந்துள் ளது .   இ ந்த   செய்தி யை   இந்த   திரை யுலகின ர்   பல ரும்   தங்களு டைய   வாழ் த்துக் களை   தெரி வித்து   வருகி றார் கள் .

 

 

தீபா வளி   அன்று   பிறந் த   குழந்தை க்கு   ரசிக ர்கள்   ப ல ரு ம்   இவ ருக்கு   இணை யத்தில்   வாழ் த்துக்க ளை   தெரி வித்து   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.