7 வருட மாக என் னால் குழந் தை பெற்று த்தர முடி யாது என கூறிய நடி கை.!!கண வனை பிரிய இது தான் கார ணம்.!!புட்டு புட்டு வை த்த பிரப லம்.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   பல   ஆண் டுக ளாக   ஒளிப ரப்பா கி   மக் கள்   மத்தி யில்   பெரிய   வரவே ற்பு   பெற்ற   சீரிய ல்   தான்   சர வணன்   மீனாட் சி  . இந்த   சீரியலி ல்  மீ னாட்சி   ஆக   நடித்து   பிரபல மான   நடி கை   தான்   நடி கை   ரச் சிதா  மகா லட்சுமி.  சமீ பத்தி ல்    நாம்   இரு வர்   நம க்கு   இ ருவர்  அந்த  தொட ரிலும்  நடி த்து   வரவே ற்பு   பெற் றவர்.

 

 

அதை   தொ டர்ந்து   தற் போது   பிக் பாஸ்   சீசன்   6  நிகழ் ச்சியில்   போட்டி யாள ராக   களமி றங்கி   இருக் கிறார் .   அதி லும்   இவரு க்கு   நல்ல   வர வேற்பு   கிடை த்து   வருகி றது .  இவர் சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்   தினேஷ் என்ற   சீரி யல்   நடி கை    திரு மணம்   செ ய்து   கொண் டார்  .

 

 

ஒன் றாக   வாழ் ந்த   இருவ ரும்    சண்டை கள்   ஏற்ப ட்ட தால்   பிரி ந்து   வா ழ்ந்து   வந்த னர் .   விரை வில்   விவாகர த்து   பெறு வதாக வும்   பல   செய் திகள்   வெளி வந்தது.   இந்த   நிலை யில்   இவர் பிக் பாஸ்   கல ந்து   கொண்டி ருக் கும்   நிலையி ல்   சக   போட் டியா ளர்க ளிடம்   விவா கரத்து   குறித்து   பேசி   இருக் கிறார் .

 

 

இது   குறி த்து   அவர்   பேசிய போது   நான்   திரும ணத்தி ற்கு   பின்   நான்   சம்பா திக்கும்   பணத் தை   என்   பெற் றோர்க ளுக்கு   கொடு த்து  வந்தே ன்   .   அது அவரு க்கு   பிடிக் கவில்லை  . பல   நாட் கள்   பொறு த்திருந் தும்   என்னா ல்   அதை   பொறு த்துக்   கொ ள்ள   முடிய வில் லை  .  அதனா ல்   அ வரை   விட்டு  பி ரிந்து   விட் டேன்   என்று   கூறி   பேசியி ருந் தார்  .

 

 

தற்  போது   பைல்  வான்   ரங்க நாதன்    அவர்   கூ றிய   காரண த்தை   முற்றி லுமாக   மறு த்து   குழந் தை   பெற்றுக் கொள் ள   மறு த்து   தான்   க  ணவ ரிடம்   இரு ந்து   பிரிந் தார்   என்று   கூறி    ச ர்ச்சை யை   கிள ப்பி   இருக் கிறா  ர் .    அதா வது   குழ ந்தை   பெற் றுக்   கொ ள்ள   ஆறு   மாதமா வது   சீரிய லை  விட்டு   வி லகி   ஓய்வு   எடு க்க   வேண் டும்   என்று   மருத் துவர்   கூறி யதால்   வரு மான த்திற் காக   இத னை   மறுத்து விட்டா ராம்  ரட் சிதா.

 

 

  அத னை   கண வர்   கேள்வி   கேட்க வே   இரு வரும்   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக   பிரி ந்து   விட் டனர்   என்று   கூறி   தற் போது   சர்ச்சை யை   கிள ப்பி   இருக் கிறார்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.