அடேங் கப்பா.!! பிக் பாஸ் வீட் டில் 14 நாட் கள் ஜி பி முத்து எவ்வ ளவு தெரி யுமா.?? இத்த னை லட்ச மாக.?? அதிர் ச்சி யான ரசி கர்க ள்.!!

0

பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொட ங்கப்ப ட்டு   வெற்றி கர மாக   இரண் டு   வாரங்க ளை   கடந் திருக்கி றது .   இந்த   சீச னுக்கு   மக்க ள்   மத் தியி ல்   நல்ல   வரவே ற்பு   கிடை த்து  வரு கிறது   மற் றும்  இந்த   சீச னில்   நடி கர்  ,  மாட ல்  ,  சின்னத் திரை  ,  பிரப லம் ,  மீடி யா ,   திருநங் கை ,    பொதுமக்க ளில்   ஒரு வர்   என   எல் லாம்   க  ல ந்த   கலவை யாக   இரு ந்து   வருவ தால்   மக் கள்   மத்தி யில்   வர வேற்பு   பெருகி   வருகி றது .

 

 

அப் படி   மக் கள்   கொண் டாடப் பட்ட   இந்த   சீச னில்   மிக வும்   முக்கி யமா னவர்   ஜி   பி முத்து .   இவர்   கண்டி ப்பாக   இறுதி வரை   செல் வார்   என்று   அ னைவரும்   எதிர் பார்த் த   நிலையி ல்   தன்   குடு ம்பத் தை   நி னைத்து   கவலை யாக   இரு ப்பதா கவும்   அத னால் நான்   போட்டி யில்  தொடர   முடியா தென   கூறி   வெளி யேறி   விட் டார் .

 

 

இத னால்   அவ ரது   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   ஏமா ற்றத் தில்   இ ருந்து   வரு கின்ற னர் .   இரு ந்தும்   பல ரும்   அவரு க்கு   பாராட் டையு ம்   தெரிவி த்து   வந்தா ர்கள் .   தற் போது   இரண் டு   வாரங் கள்   அந்த   வீட் டில்   இரு ந்து   அவரு க்கு   எவ்வள வு   சம்ப ளம்   என்ற   தக வல்   வெளி யாகி   இரு க் கிறது .

 

 

அதை க்   கேட்ட   பல ரும்   அடேங்க ப்பா   இவ் வளவு   என   வாயை   பிள ந்து   இருக் கிறார் கள்  .   ஆம் அந்த   வீட் டில்   14   நாட் கள்   இரு ந்த   ஜி பி   முத்து விற்கு   கிட் டத்தட்ட   2   லட்ச த்து க்கும்   மேல் ச ம்ப ளம்   பெற்று   இரு ப்ப தாக   கூறப் படு கிறது .   இதன் மூலம் ஒரு   நா ளைக்கு   குறை ந்தபட் சம்   20   ஆயிர ம்  பெற் று   இருப் பார்க  ள்   என்று   சொல்ல ப்படுகி றது .

 

 

இதை  பார்த் த   ரசிகர் கள்   ஆச்சரி யத்தி ல்   இருக்கி றார் கள் .   தற் போது   இந்த   செய்தி   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது .   கிட்ட த்தட்ட  பல   லட்ச ங்கள்   கை யோடு   கொ ண்டு   வந்திரு ப்பார்   என் பது   எந்த   சந்தே கமும்   இ ல்லை .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.