பிக் பாஸ் வீட் டில் ஜிபி முத்துவு க்கு பதி லாக களமிற ங்கப் படும் பிர பல வில் லன் நடி கர்.!! அவர் போனா என்ன இவர் வரா ரே.!! அப் போ வேற லெவல் தான்.!! யார் தெரி யுமா.??

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன்   6   தொ டங்கப் பட்டு   வெற் றிகர மாக   நட ந்து   கொண் டிரு க்கிற து .  இந்த சீசன்   மக்க ளால்   மிகு ந்த  வரவே ற்பு   பெற் று   வருகி றது .   இதில் பல   முகம்   தெரியா   போ ட்டியாள ர்கள்   கல ந்து   கொண்டி ருக்கி றார்கள்.   ஆனால்   அனை வரு க்கும்   தெ ரிந்த   ஒரே   போட் டியா ளர்   ஜி பி   முத்து   தான்.

 

 

ஆனா ல்   அவர் தான்   இங் கு   இரு க்க   விரு ம்பவில் லை   என் றும்   தன்   குடு ம்பத்து டன்   இரு க்க   விரு ம்புகிறே ன்   என்று  கூறி   பிக் பாஸ் இடம்   இரு ந்து   விடை பெற்று   வெளி யேறி வி ட்டார்  .  அதனா ல்   அவர்   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   ஏமாற் ற  த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார் கள் .தற் போது   பிக் பாஸ்   அவ ருக்கு   பதி லாக   புதிய   போட் டியா ளரை   களம்   இற க்க   தயா ராக   உள் ளது .

 

 

தற் போது   புதிய   போ ட்டியா ளரை   உள்ளே   அனு ப்ப   பிக்   பாஸ்   நிறு வனம்   பேச்சு வார்த் தை   நட த்தி   வருகி றதாம் .அத ற்காக   பிர பல   வில் லன்   நடிகரி டம்   பேச்சு வார் த்தை   நட த்தி  வரு கிறார் கள் .  அவர் கள்   அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   ந டி கர்   மன் சூர்   அலி கான்   தான் .

 

 

இவர்   சமீப த்தில்   கூட   விஜய்   டிவி யில்   ஒளிபரப் பான    ராஜீ  வீட்டுல பார் ட்டி   நிக ழ்ச்சி யில்   கல ந்து   கொ ண்டிரு ந்தார்  .அதை   தொடர் ந்து   தற் போது   அவரி டம்   பேச்சுவா ர்த் தை   நட த்தி   வருகி ற தாம்  பிக் பாஸ் .     கிட்ட த்தட்ட   அவர்   உறுதி   செய்ய ப்பட்ட   நிலை யில்   அவர்   கூடிய   விரை வில்   பிக் பாஸ்   வீட்டிற் குள்   நு ழைவார்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்ப டுகிறது . 

 

 

ஜிபி முத்து   வெளி யே   சென்று   விட் டார்   என்ற   வரு த்தம்   இரு ந்தா லும்   இவர்   உள்ளே   வந் தால்   இன் றும்   கலக லப் பாக   இருக் கும்   என   ரசிக ர்கள்   பலரு ம்   ஆவ லாக   எதிர்பார் த்து க்   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள் .  கூடிய   விரை வில்   அவர்   வீட்டி ற்குள்   நுழை வார்   என்று   எதிர்பா ர்க்கப்ப டுகிற து .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.