விக்கி நயன் குழந் தைக ளுக்கு வா டகை த்தாய் இவ ர்தா னாம்.!! இணை யத் தில் வெளி யான அவ ரது புகை ப்படம்.!! வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே.!!

0

சினி  மாவின்   முன் னணி  நடி கை   நய ன்தாரா .   இவரு டைய   கண வர்   விக்னே ஷ்   சிவ ன் .   சமீப த்தில்   தென்னி ந்தி யாவில்  பெரிய   அள வில்   பேசப்ப ட்டு   வரும்   செய் தி   நயன் தாராவி ன்   வாட கைத்தா ய்   குழ ந்தை   பற் றிய   செய்தி தான்.   விக்னே ஷ்   நயன் தாரா   இருவ ரும்   வாட கத்தாய்   மூல மாக   இரட் டைக்   குழந்தை களு க்கு   பெற்ற வராக   இருக்கி றார்   என்ற   செய்தி  வெளியா னது .

 

 

பெ ரும்   பரபர ப்பை   ஏற்ப டவே   பல   தரப்பு   மக்க ளும்   தங் களது   விமர் சன த்தை   கூறிவ ந்த ன ர் .   பல ரும்   நயன் தாரா வை   மோச மாக   கூட   விம ர்சித்து   இருந் தார்கள்  .  சட்ட   ரீதி யாக   வாடக த்தை   முறை    தவ றானது   என் பது   போன் று   விசா ரணை யும்   நடத் தப்ப ட்டது.

 

 

ஆ னா ல்   தா ங்கள்   ஆ று   வருட ங்க ளுக்கு  முன்பா கவே   இதற் காக   விண் ணப்ப த்தை   பெற்று   விட் டோம்   என்று   கூறி   சர்ச் சைக ளுக்கு   முற்று ப்புள்ளி   வைத் தனர்  இந்த ஜோடி .   அப் போது   முதல் இந்த   குழந் தைக ளின்   வாட கை   தாய் யார்   என்ற கேள்வி   எழு ந்து   வந் தது  .   அது வும்   பிரப லமா  அல் லது    உறவின ரா   என் பது   போன்ற பல   கேள்வி கள்   மக் கள்  மத்தி யில்   கேட்க ப்ப ட்டு   வந் தது.

 

 

தற் போது   அவர் யார்   என்ற   உண் மையும்   வெளி வந்தி ருக்கிற து  .  அது வும்   புகை ப்படத்து டன்   வெளி வந்தி ருக் கிறது .  சில   ஆண் டுகளுக் கு   முன்   நயன் தாரா   பிர பல   கோ விலில்   சென் னை   மேயர்   பிரியா   ராஜ னை   ச ந்தி த்துள் ளார்  . அப் போது   வாட கை தா ய்   மூலம்   பெற் றெடுத்த   பெண்ம ணியும்   நயன்   விக்கி யுடன்   இ ருந்துள் ளனர் .

 

 

இந்த   புகைப்ப டத் தில்   நயன்தா ராவோ டு   இருக் கும்   பெண் தான்   நயந்தா ராவின்   நெருங் கிய   தோழி யாக   இரு ந்து   குழந் தைகளை   பெற் றுக்   கொ டுத்திரு க்கி றார் .   இதை   பார் த்த   ப லரும்   இணை யத் தில்   இத னை   ஷேர்   செய் து   வரு கிறா ர்கள்

 

.

Leave A Reply

Your email address will not be published.