இனி இத செஞ்ச உன்ன செரு ப்பால அடிப் பேன்.!! ரஜினி யை கேவ லமாக திட் டிய பிரப லம்.!! அத ற்கு ரஜி னி என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி க ர்   சூப் பர்   ஸ் டார் .   இவர்   தற் போது   நெல் சன்   இயக் கத் தில்   ஜெயி லர்   திரை ப்படத் தில்   நடி த்து   வரு கிறார் .    தற் போது   40   வருட ங்க ளுக்கு   மேல்   தற்  போதும்   உச்ச   இடத் தில்   இருப்ப தற்கு   முக்  கிய   கார ணம்    இய க்கு னர்   பாலச் சந்தர்   தான்.

 

 

ரஜினி யை   சினிமா  து றைக்கு   அறி முகம்   செய் தவர்   இவர் .    அதன் பின்   அவ ரது   செல்வா க்கால்    தான்   ரஜினி  பல   முன் னணி   இயக் குன  ருடன்   பணியா ற்றி னார் . ஒரு பேட்டி ஒன் றில்  ரஜினி ஒரு   சுவார சிய மான   நிகழ்வு களை   பகிர் ந்திருக் கிறார்.

 

 

பால ச்சந்தர்   இய க்கத்தி ல்   நடித் துக்   கொண் டிரு க்கும்   பொழு து   திடீ ரென   அவரி டம்   போன்  வ ந்த தாம்  .  உடன டியாக   ஒரு   கா ட்சி   எடு க்க   வேண் டும்   உடனே வா என்று   கூறு  இருக் கிறார்  . இவ  ரும்   என்ன   செய்வ தென்று   தெரி யாமல்   ஸ்பிரே   அடித்து க்   கொண் டு   செ ன்று   இருக் கி றார் .

 

 

கா ட்சி   எடுத்த பின்   ரஜினி   உன க்கு   நாகே ஷ்   தெரியு மா   என   கேட்டு   அவன்   மகா   நடி கன்   அவ னே   குடிப் பத ற்கு   அடிமை   ஆகி  வாழ்க் கை   தொலைத்   தான்   நீ   அவனு க்கு   முன்   இரும்பி ற்கு   சமம்   கிடை யாது   என்று   கூறி யிருக்கி றார் .மேலும்   இனி   இப் படி    நடந்  தால்   உன் னை   செரு ப்பால்   அடி ப்பேன்   என்று   கூறி   இருக் கிறார் .   ஆனால் அன்று   இரு ந்து   ஷூட் டிங்   சமய த்தில்   மது   அருந் துவது   கிடை யாதாம்.

 

 

சூப்  பர்   ஸ் டார்   வெளி ப்ப டையாக   கூறி   இருக் கி றார் .  அவர்   அன்று   சொ ன்ன    வார்த் தை யால்   தான்   தற் போது   ரஜினி   பல   படங்  களில்  நடி த்து   உச்சநி லையாக   உய ர்ந்திருக் கிறார்   என் பது    குறி ப்பிட த்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.