மருத் துவம னையில் அனு மதிக் கப்ப ட்ட ஜி பி முத்து மகன் விஷ் ணு.!! பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து வெளி யேற கார ணம் இது தானா.!! புகைப் படத்து டன் உள் ளே.!!

0

விஜய்   டி வியில்   பிக் பாஸ் சீசன் 6   தொட ங்  கப்ப ட்டு   வெற் றிக ரமாக   நட ந்து   கொண் டிரு க்கி றது .   இந்த சீசன்  மக்க ளால்   மிகு ந்த   வர வேற்பு   பெ ற்று   வரு கிறது .   இதில் பல   புது முக   போட் டியா ளர்கள்   கலந் து   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள் .  ஆனால்   அனை வரு க்கும்   தெரி ந்த   ஒரே   போ ட்டி யாளர்   ஜி  பி   மு த்து   தான் .

 

 

இந்த   சீச னை   மிக வும்   வலிமை யான   போ ட்டியாள ர்களி ன்   முக்கிய மான   நபர் ஜிபி   மு த்து  .   அது   மட் டுமல் லாம ல்   இவ ருக் கா  க   ம ட்டுமே   இந்த   சீச னை   பார்க் கிறோம்  என் றும்   பல ரும்   இ ணையத் தி ல்   கூறி   வந் தார் கள் .   ஆனா ல்   இவர்   கட ந்த   சில   நாட்க ளாக வே   வெளி யே   வீட்டி ற்கு   செ ல்ல   வே ண்டும் . நிகழ்ச் சியை   தொ டர   முடியா து   என்ப து   போல்   கூறி   வந்தி ருந்தா ர்.

 

 

இத  னால்   பிக் பாஸ்   சனிக்கி ழமை   கமல்   சாரி டம்   சொல் லிவி ட்டு   கிளம்புங்  கள்    என்று   கூறி விட்டா ர் .   நேற்று   கமல் ஹாசன்   ஜி பி   முத் துவை   அ ழைத்து   பேசிய போதும்   நான்   வீட் டிற்கு    செல்ல   வே ண்டும்   என்   மக னை   பார் க்க   வேண் டும்   அவனு க்கு   உடல் நலம்   சரியி ல்லை   என்  பது   போன்று    கூறி இருந் தார் .   அத னால்   கமல ஹாசன்   சரி   நீங் கள்   கிளம் பலாம்   என்று   அவரை   வெளி யேற்றி   விட்டா ர்.

 

 

அத னால்   அவ ரது   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   அதிர்ச் சிக்கு   உள் ளாகி   இருக்கி றார் கள் .   பிக் பாஸை   இவ ரால்   தா ன்   பார்த் தோம்   இவர்   இல் லை   என்றா ல்   எப் டி    எ ன் பது   போன்று  கூ றி   வரு கி றார் கள் .   ஆனால்   அவர்    வெ ளியேறி யத ற்கான   கார ணம்   உண் மை தான்   என்று   தற் போது   தெரி ய   வந் திருக் கிறது .

 

 

 

ஆம்   அவ ரின்   மகன்   வி ஷ்ணு   த ற் போது   மருத் துவம னை யில்   அனு மதிக்கப் பட்டுள் ளார் .  மருத் துவ மனை யில்   இரு ந்து   எடுக் கப்ப ட்ட   ஜிபி   முத்து வின்   மகன்   விஷ்ணு வின்   புகைப் படம்   தற் போது   வெளி யாகி யுள்ளது .  விரை வில்   இவர் குணம் அடை ந்து   வீடு   திரு ம்ப   வேண் டும்   என்று   ரசிகர் கள்   கேட் டுக்   கொண் டி ருக்கி ன்றன ர் .

 

 

இத னால்  தான்   அவ ருக்கு  ஏதோ   சரி யில் லாதது   போல்   தோன் றி   தற் போது   வெளி யே   வந்தி ருக் கிறார்   என்று   பல ரும்   சொ ல்லி   வரு கிறார்க ள்  . இது தான் அவ ரது   மக னின்   புகைப்ப டம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.