சிவாஜி கை யில் இரு க்கும் குழந் தை யார் தெரி யுமா.?? இன்று இந் திய சினிமா வையே கலக் கிக் கொண் டிரு க்கும் நடி கர் இவர் தான்.!! புகைப்ப டம் உள் ளே.!!

0

தற் போது   சமீப   கால மாக   தமிழ்   சினி மாவி ல்   தொடர் ந்து   பிர பல   நடி கர்   நடிகை களின்   புகை ப்ப டங் கள்   இணை யத் தில்   உலா   வந்து   கொண் டிரு க்கிற து .   அது  வும்   அவர் கள்   சிறு வயது   புகை ப்படங் கள்   பள்ளி   பு கைப்பட ங்கள்  என   அனை த்தும்   இணை யத்தி ல்  வை ரலாகி   வருகி ன்றது.   சமீப த்தில்  கூட   நடி கர்  விஜ யின்   புகை ப்படம்   இணை ய த்தில்   வைர லாக   செ ன்று   கொ ண்டி ருந்தது.

 

 

தற் போது   பிர பல   நடி கரின்   படம்   இ ணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிறது  .  சிவாஜி   கை யில்   வைத் திரு க்கும்   குழந் தை    யார்   தெரி யுமா ?   தற் போது   தமிழ்   சினிமா வில்   பிரப லமான   நடி கரே   இவர் தான் .   அந்த   நடி கர்   வேறு   யாரு மில்லை   .  இன்று  மக்க ளால்   உலகநா ய கன்   என்று   அழை க்கப்ப டும்   நடி கர்   கமல ஹாசன்   தான் .

 

 

இவர்   தன்  சிறு   வயதி லேயே   சினிமா விற்கு  வந்து   விட் டார்  . தொடக் கத் தில்   நடன   இயக்கு னர் ,   பின்பு   சிறு சிறு   வேடங் களில்   நடித் து   பின்   து ணை   இயக் குனராக   இரு ந்திருக் கிறா ர்  .  அதன்  பின்பு   தான்   கதாநா யக னாக   அறிமுக மாகி    இருக் கிறார் .   அதன் பின்பு  இவர்   நடி த்த   அனை த்து   படங் களும்   வெற்றி   படங்களா க   இருந் திருக் கிறது.

 

 

1970   முதல்   1985   வரை   15   ஆண் டுகள்   மிகப்பெ ரிய   நடிக ராக  வ லம்   வந்து   கொண் டிருந் தவர்  கமல் .   இவர் சிறு   வய திலே யே   சினி மாவு க்கு   வந் ததால்   மூத்த   நடிகர் க ளான   எம்ஜி ஆர்   மற் று ம்   சிவா ஜி   உடன்   மிக வும்   நெரு க்க மான   இருக் கக் கூடிய வர்   என் றும்   சிவாஜி   மகன்  நடி கர்   பிரபு   கூட   இவரை   தன்    அண்ண னாகவே    நினை க்கி றார்.

 

அந்த   அளவி  ற்கு   அந்த   குடு ம்பத்து டன்   இவர்   நெருக் கமான வர்  .  இவர்   நடி த்த    விக்ரம் என்ற   திரைப்ப டம்    மிகப் பெரிய   வெற்றி யை    கொடுத் தது .   இந்த படத் தின்   வெற்றி யை     தொட ர்ந்து   பல   படங் கள்   நடி க்க   திட்டமி ட்டு   இரு க்கிறார்  .  90 கால   கட்டத் திற்கு   பின் அதிக   மார்க் கெட்   இல்லா மல்   இரு  ந்த   கமலஹா சன்   தற் போது   விக்ரம்   படத் தில்   மீண் டும்   தனது   ஆட்ட த்தை   தொட ங்கி   இருக் கிறார்   என் பது   குறிப்பி டத்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.