தொட ர்ந்து அடி மேல் அடிவா ங்கும் பிர பல நடி கர் .!! அட கட வுளே இவ ருக்கு இப் படி ஒரு சோத னையா.!! வரு த்த த்தில் இருக் கும் நடி கர்.!!

0

சின்ன  திரை யில்   இரு ந்து   வெள்ளி   திரை க்கு   வந்த வர்   தான்   ந டிகர்   சிவகா ர்த்திகே யன் .   தமிழ் சினிமா   துறை யில்   சிவா  வளர் ச்சி யை   அசுர   வளர் ச்சி   என்று  தான்   சொல் ல  வேண் டும் .   பல   முன்ன ணி   நடிகர் களே   தொட ர்ந்து   வெற் றியை   கொடுக் க  முடி யாமல்   இருக் கும்   நிலை யில்   குறு கிய   கா லத்தில்   முன் னணி   இடத் தை   பிடித் தவர் .

 

 

 

சிவகா ர்த்தி கே யன்   நடிப் பில்   தொ டக் கத்தில்   வெளி யான   அனை த்து   படங் களும்   வெற் றி   பெற் றது .   இத னால்   தொடர்  வெற் றிகளு க்கு   சொந் தக்கா ரராக  இருந் தார்  .  அதன் பின் சற்று   சறுக் கல் களை   சந் தித்த   அவர்    சீமா ராஜா ,  மிஸ்  டர்   லோ க்கல் ,   ஹீரோ    போன்ற  தோ ல்வி  பட ங்களை  கொடுத் தார்  .  அதன் பின்   மீண் டும்   வெற்றி   பாதை க்கு   திரு ம்பும்   வி தமாக   டாக் டர்  படத் தில்  நடி த்து   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்தார் .

 

 

படம் 100 கோடி வசூல்   செய் து  மீண் டும்   முன்ன ணி  அந்தஸ் தை   தக்க   வை த்தது .  அதன் பின்   வெளி யா ன   டான்   திரை ப்பட மும்   மக் கள்   மத் தியில்    நல்ல   வர வேற்பை   பெ ற்று   அது வும்   100 கோடி   அளி த்து   தொ டர்ந்து   இர ண்டு   படங் கள்   100 கோடி   படங் கள்  என   இவர்   வள ர்ச்சி   அதிவே க மாக   இருந் தது   .  த ற்போது   தீபா வளி   முன் னிட்டு   பிரின் ஸ்     படம்     வெளி யாகியி ருக் கிறது.

 

 

இந்த   பட மும்   வெற்றி   பெ றும்   நினை த்த   நிலை யில்   மட்ட மான   தோல்வி யை   சந்தித் திரு ப்ப தாக   பல   இடங்க ளில்   சொல் லி   வருகி றார்க ள் .   படத் தைப்   பார் த்த   ரசிகர் கள்   பல ரும்   இந்த   படத் தில்   எஸ்கே   நடிக் காமல்    இ ருந்தி ருக் கலாம்   என்ப து   போல் கூறி   வருகி றது .   படம்   சுமாரா க   இருப் பதாக  வே   தக வல் கள்   எடு த்து   வருகி றது .

 

 

இத னால்   சிவ கார்த்தி கேயன்   பெரும்   கட னில்    இரு ந்து   வருவ தாக  செய் திகள்  வெளி வந்தது .    தற் போது   பிரி ன்ஸ்   பட த்தின்   தோல் வியினா ல்   அவர்   மீண் டும்  கடனா ளியா கவே   இரு க்கி றார்  என்று   சொல் லப்ப டு கிறது .   இத னால்   இப்போ தும்   பட த்தின்   வெ ற்றி   பெறு  வார்    என   நினை த் த   போது  

 

 

தற் போது   மீ ண் டும்   அவ ருக்கு   ஒ ரு   சோக மான   செய்தி   நட ந்து   இருக் கிறது .  அதா வது   பிரி ன்ஸ்   படம்   திரை யரங் குக ளில்   வெளி யான   சில மணி   நேரங் களி லேயே   திருட ப்ப ட்டு   உள் ளது .   அதா வது   இந்த   படத் தை   தமிழ்   ராக்க ர்ஸ்   போன் ற   நிறுவ ன ங்கள்   திரு டப்ப ட்டு   இணை யத் தில்   வெளி யிட்டி ருக்கி றது.

 

 

இது  அவரு க்கு   மீண் டும்   ஒரு   தலை வலி யை   உருவா க்கி   இருக் கிறது  .  வெற்றி    பா தையில்   இரு ந்த   இவர்   திடீ ரென   மீண் டும்   மீண் டும்   மோச மான   அடியை   வாங் கிக்  கொண் டிரு க்கி றார்  .  இப் படி   அடி மேல்  ஆடி  வாங் கிக்   கொண் டிருக்கி றது   என்று    பல ரும்   இணை யத் தில்   பேசி   வரு கிறார் கள்  .  இது   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர  லாக   பேசப்ப ட்டு   வரு கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.