கேவல மாக விமர் சித்த வரை வெளு த்து வாங் கிய பிரப லம்.!! பொ றுக்கி ங்க வளர் ப்பு இப்ப டித் தான்.!! இணை யத் தில் வெடி க்கும் சர் ச்சை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   முன் னணி  பாடகி யாக   இருப் பவர்  தான்   பா டகி   சின் மயி. இவர்   தமி ழ்சினி மாவில்   பல   வெற் றிப்   பாட ல்க ளை   கொடுத்து ள்ளா ர் .   குறி ப்பாக   விண் ணை த்தாண்டி   வருவா யா  மற் றும்  96   படங்க ளில்  இவர்   பாடல் கள்   இன் றும்   பல ரும்   கேட் கும்   பாட லாக   இ ருந்து   வரு கிறது.

 

 

இவர்  கட ந்த   ஜூன் மாத ம்   தன க்கு   இரட் டை   குழந் தை   பிறந் ததாக   அறிவி த்தார் .  அப் போது   முதலே   வாட கைத் தான்  மூ லமாக   அவர்  குழ ந்தை  பெற் றதாக   பல ரும்   விமர் சித் து   வந்த னர் .   ஏனென் றால்   நயன் தாரா   சமீப த்தில்   இப் படி  குழ ந்தை   பெற் றுக்   கொ ண்டார்   என்று   இவரை யும்   அப் படி   நினை த்துக்   கொண் டனர்.

 

 

அத ற்கு   இவர் தான்   கர்ப்ப மா க   இருக் கும்   போது   எடு த்த     புகைப் படத் தை   வெளி யிட்  டு   வதந் திக ளுக்கு    முற்றுப் புள்ளி   வைத் திருந்தா ர் .   அ தோடு  தான் இர ட்டை   குழந் தைகளு க்கு   பாலூ  ட்டு வது  போல்  இருக் கும்   புகை ப்படத் தையும்   வெளி யிட்டு   இருந் தார் .   அதில் ஒரு நபர்  மட்ட மான   கமெ ண்ட்டை   செய்தி ருந்தார்.

 

 

அதா வது   வைர முத்து  சார்   வாழ்த்து க்கள்  என்று   அவர்   கமெ ண்டில் பதி விட்டி ருந்தார்  .  அந்த   நப ரின்   சமூக   வலைத ளக்  கணக் கை   பகிர் ந்து   ஏற்கன வே   என க்கு   கருச் சிதைவு   ஏற்ப ட்டது .   இதனா ல்தான்   கர்ப்ப மாக   இருக் கும்   போட் டோவை   என் னால்   வெளி யிட   முடி யவில் லை .   அது தான்   உண்மை யான   கார ணம்.     என்னை   துஷ் பிரயோ கம்   செய் தவர்   என்  குழந் தைக்கு   தந்தை யா      என க்    கூ றியி ரு ந்தார்.

 

 

அதைத்  தொ டர்ந்து   பொறு க்கிங்க   பொறுக் கிக்க தான்   பொறு க்கித் தனம்  அவர்  கள்   ரத்தத் தில்  ஊறி யது   என்று அந்த   நப ரை   கடுமை யாக   விமர் சனம்   செய் தார் .   மேலும்   அவர் களது   வளர் ப்பு    அப் படி   என   கூறியி ருந் தார்  .   இது இணை யத் தில்   சர்ச் சையை   கிள ப்பி   இருக் கிறது .   மே லும்   இது   இணை யத் தில்   வைர  லாக   பேச ப்பட்டு   வரு கிற து . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.