அதிக சம் பளம் கொ டுக்க முடி யவி ல்லை என் றால் இந்த நாயை வைத் து படம் எடு.!! மேடை யில் அதி ரடி யாக கூறிய பிர பல நடி கர்.!! இணைய த்தில் விம ர்சி க்கும் ரசி கர்கள்.!! இதெ ல்லாம் தேவை யா.??

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பி ரபல மான   நடிக ராக   இரு ந்து   வரு பவர்   நடி கர்  மன் சூர்   அலி கான்  .  இவர் 90   கால கட்ட த்தில்   வில் லன்  நடி கராக  கொடி   கட்டி  பற  ந்த   நடி கர்  .  அதன் பின்  தற் போது   வரும்   படங் களி ல்   காமெ டியாக   நடி த்து   வரு கிறா ர் .

 

 

லோ கேஷ்  கன க ராஜ்  கூட   இவ ரை   வை த்து   படம்   பண்ண  வேண் டும்   என்று   தனது   ஆசை யை   கூறி யிருந் தார்  .   அ ந்த   அளவி ற்கு   90   கால கட்ட த்தில்   பயங்க ரமாக   நடி த்த வர்    இவர் .   இவ ரது   வீடியோ க் கள்   அவ்வ ப் போது   இணை ய த்தில்   வைர லாக   சென்று   கொ ண்டிருக் கும் .

 

 

ஏனென் றால்   இவர்   சினிமா வை   தாண் டி   நிஜ   வாழ்க் கையில்   அனைவ ரையும்    எதார் த்த மாக   பேசி   இருப்ப வர்  .  அப்ப டியே   பேசும்   வகையி ல்    ப  லரை யும்   விமர் சித் தும்  விடு வார்  .   இவர்  தற் போது   மேடை யில்   ஒரு   நடி கரை   இந்த நாயை   வை த்து   வே ண்டு மானால்   பட ம்   எடு   என் று   கூறி   இரு க்கி றார்.

 

 

இவர்   மே டையில்   நடிக ர்கள்   அதிக மாக   ச ம்ப ளம்   வாங்குவ தை   பற்றி  கூறு கிறா ர்கள் .   அதிக மாக   சம்ப ளம்   கேட்கி றா ர்கள்   என் றால்  ஏன்   அ வர்க ளிடம்   சல் கிறீர் கள்  .  என்னை  வை த்து   படம்   எடுக் கிறீர்க ளா   இல்லை இந்த   நா யை   வைத் து   எடு ங்கள் என்று   அரு கில்   இருந்த   கூல் சுரேஷ்   காண் பித்து   பேசியி ருக்கி றார்.

 

 

மேலும்      அதிக மாக   சம்பளத் தை   வாங்  கும்   நடிக ர்களை   குறை  க்க சொல்வது முட்டாள் தனம்   என் றும்   கூறியி ருக்கி றார்  .  இந்த   வீடி யோ  தற் போது   சமூக   வலை தள ங்களில்   வைர லாக   சென்று   கொ ண்டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.