அமெ ரிக்கா இரு ந்தா என்ன ஆண்டி பட்டியா இரு ந்தா என்ன.?? அமெ ரிக் காவில் 300 ஏக்க ரில் விவசா யம் பார்க் கும் தமிழ் நடி கர்.!! பாரா ட்டும் ரசி கர் கள்.! !யார் தெரி யுமா.??

0

தற் போது   தமிழ்   சினி மாவில்   பல   நடி கர்   நடிகை க ள்   ப ணம்   சம்பா ரித்த   பின்   வெ ளிநா டுகளு க்கு  சென்று   பல   தொழி ல்களி ல்    முத லீடு   செய்து   ஜாலி யாக   இரு ந்து   வரு கிறார் கள் .   ஆனால்   தற் போது   ஒரு தமிழ்   நடி கர்   அமெரி க்கா வில்   செ ட்டில்   ஆனாலு ம்  அங் கும்   விவசா  யம்   செய்து   தன் தொழி ல்  இது தான்   என் பதை   நிரூ பித் துக்   காட் டியிருக் கி றார் .

 

 

இதை  பார் த்த  ரசி கர்கள்  பல ரும்  அவ ரை   பாரா ட்டி   வருகி றார்க ள்  .  அந்த  நடி கர்   வேறு யாரும்   இல் லை   90  களில்   பிர பல   வில்ல னாக   மிரட் டிய    நடி கர்   நெப் போலி யன்   தான் .   இவர் 80 90 கால  கட்ட த்தில்  கொடி   கட்டி   பற ந்த   நடி கர்  .  ஹீரோ   வில் லன்   என   அனை த்து   வித மான   க தாபாத் திரத்திலு ம்   மக் களை   கவர் ந்த   நடி கர்.

 

 

குறிப்  பாக   ர ஜினி   நடிப் பில்   வெளி யான   எஜமா ன்   படத் தில்   நெப் போலி யன்   வில்ல னாக   மிர ட்டி   இ ருப்பா ர் .   அதை   தொ டர்ந் து   பல   படங் களில்   மிர ட்டி க்   கொண் டிரு ந் தவர்   ஒரு   சமய த்தில்  மகளி  ன்   உடல் நிலை   சரியி ல்லா த    காரண த்தால்    அமெ ரிக்காவி ற்கு  சென் றார்  .  பிறகு   அங் கேயே   செட் டில்   ஆகி விட் டார்.

 

 

தற் போதும்   அமெ ரிக் காவில்   தான்   வசி த்து  வரு கிறார் .   இவர்   கடை சியாக   அன் பறிவு   படத் தில்   நடி த்திருந் தார் .   இவர்   எ ன்ன தான்  அமெரி க்கா வில்   செட்டி ல்    ஆகி   இருந் தாலு ம்   அங்கு பல   தொழி ல்கள்    இருந் தும்    விவ சாயத் தை   செய்து   வருகி றார் .  அங்கே  300   ஏக்க ரில்   விவசா யம்   மற் றும்   பிசி னஸ்   பார்த் து  வருகி றார்.

 

 

300  ஏக் கர்   விவ சாயம்  செய் யும்   இவ ரை  பல ரும்   பாரா ட்டி   வரு கிறார்க ள்  .  இது மட் டும ல்  லாமல்   பல   முன்ன ணி   படங் களும்   தற் போது  இவர்   நடி த்து  வரு கிறார் .   இவர் செய்த   இந்த   விஷ யம்   தற்  போது   பல ரா லும்   பாரா ட்ட ப்பட்டு   வருகி றது  . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.