40 வரு டங்க ளில் பின் முதல்மு றையாக மக ளுக் காக ரஜினி செ ய்த செயல்.!! இளம் நடிக ருக்கு அடி த்த அதிர் ஷ்டம்.!! தக வலை கேட்டு அதி ர்ச்சி யான ரசிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   சூப் பர்   ஸ் டா ராக  திகழ் ந்து  வருப வர்  தான்  நடி கர்  ரஜினி காந்த் .  இவர்  தற் போது  நெ ல்சன்  இய க்கத் தில்   ஜெய் லர்   தி ரைப்பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .   இந்த   பட த்தின்  ஷூட் டிங்  பல  இடங் களில்  மிக வும்   விறுவி றுப்பா க   நட ந்து   வரு கிறது .   இந்த   படத் தை   எப்ப டியா வ து   வெ ற்றி   பட மாக   மாற்ற   வேண் டும்   என்று   நெல் சன்   தீவிரமா க   இரு ந்து  வரு கிறா ர்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து  ரஜினி   அடு த்து  லைக் கா    தயாரிப் பில்   இயக்கு னர்   சிபி   சக்ரவ ர்த் தி      படத் தில்   நடி க்க   இருக் கி றார் .  இதை   தொட ர்ந்து   ரஜினி   தன்   மகளு க்காக   புதிய   முய ற்சி   ஒன்று   செய்ய  இரு க்கி றார் .   அதா வது   ரஜி னியின்   மூத்த   மகள் தான்   ஐஸ்வ ர்யா   தனு ஷ் .   இவர் ஒரு   இ யக் குனர்   தான் .

 

 

இவர்   3  ,   வை ராஜா வை   போ ன்ற   படங்க ளை   இயக் கியிருக்கி றார்  .  இதை தொட ர்ந்து   இவர்    புதிய   படத் தை   இய க்க   இருக் கிறா ரா ம் .   அந்த   படத் தில்    நடி கர்   அதர் வாவை   தேர்வு   செய்தி ருக்கி றாரா ம்.    இந்த   படத் தை   வெ ற்றியாக   வேண் டும்   என்ற   காரண த்தி னால்   இந்த   பட த்தில்   புதிய   விஷய ங் களை   செய்ய   இரு க்கி றார்.

 

 

அ தாவது   ரஜினி காந் த்   தன்   சினி மா   தொட க்க   கால த்தில்   பல   படங் களில்   சிற ப்பு   தோற் றத் தில்   நடித்தி ருக்கி றார் .   ஆனால்  அவ ரின்   வளர் ச்சி   ஏற ஏற  அவர்   எந்த ஒரு   படத் திலும்   சிற ப்பு   தோ ற்றத்தி லும்   நடி த்தது   கிடை யாது  .  ஆனா ல்   தற் போது   முதல்   முறை யாக   மகளுக் காக   அவர்  இயக் கு ம்   அந்த   படத் தில்   சிறப்பு   தோ ற்றத் தில்   நடி  க்க   ஒப்பு  கொண் டிருக்கி றாரா ம் .

 

 

இத னால்  கட் டாயம்   அந்த படம்   அவரு க்கா கவே   மிகப்பெ ரிய  வெற்றி   அடை யும்   என்ப தால்   அவ ரை   நடிக்க   வை க் க   ஐஸ்வ ர்யா    திட்ட மிட்டு   இரு க்கிறா ர் .   ரஜினி   ஒப்புக் கொண்ட தால்   விரை வில்   இந்த படம்   தொ டங்கும்   அந்த   படத் தில்   ரஜினி  முக் கிய   சிறப் பு   தோற் றத் தில்   நடிப் பார்   என்ற   தகவல் கள்   வெளி யாகி   இருக்கி றது.

 

 

இதற் கான   அதிகா ரப்பூ ர்வமா ன   அறிவி ப்பு    விரை வில்   வெளி யாகும்   என்ற   தக வல்   கிடைத்தி ருக்கி றது .   இந்த   தகவ லை   கேட்டு   ர சிகர் கள்   பல ரும்   ஆச்ச ர்யம்   அடை ந்து   இரு க்கி றார் கள்  .  இது   தற் போது   இ ணைய த்தில்   வைர லாக   பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.