ரகசிய மாக துபா யில் திரு மண த்தை முடி த்த நடி கை பூர் ணா.!! அது வும் மாப்பி ள்ளை யார் தெரி யுமா.?? இணை ய த்தில் வைர லாகும் புகை ப்பட ங்கள் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   முன் னணி   நடிகை யாக   இருந் தவர்   நடி கை  பூர் ணா .  இவர் தமிழ்   மட் டும்   இன் றி   தமிழ்  ,  தெ லுங்கு  ,  ம லையா ளம்   என பல   மொழி களில்   பிரபல மான   ந டிகை யாக   இரு ந்திரு க்கி றார் .   இவர்  தமி ழில்   பரத்   நடிப்பி ல்   வெளி யான   முனி யாண்டி   வில ங் கியல்   மூன் றாமா ண்டு   படத் தின்   மூலம்   கதா நாயகி யாக   அறி முகமா னார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   கொடை க்கா னல்  ,  வே லூர்   மாவ ட்டம்  என  பல   படங்க ளில்   நடித் திரு க்கிறா ர் .   குறிப் பாக   தலைவி  ,    திரி ஷ்யம்    2   போன்ற   படங் களில்   இவர்    நடி ப்பு   பலரா லும்   பாரா ட்டப் பட்ட து  .  இவரு க்கு   கடந்த மே   மா தம்   ஐக் கிய   அரபு   நாட் டைச்   சேர் ந்த   தொழி லதி பர்   ஆசிப் அலி   அவரு டன்   நிச்சய தார்த் தம்   நடந் தது .

 

 

இவர் அங்கு   பிர பல   தொழி லதிப ர்  என் பது   குறிப் பிடத் தக் கது .      பல   வரு டங் களாக   நண் பர்க ளாக   இரு ந்த   இரு வரும்   மே மாதம்   நிச்ச யதா ர்த்த ம்   செய்து   கொண் டனர்  .  அப் போது   அவ ரின்   புகை ப்பட த்தை  வெளியி ட்டு   விரை வில்   திரு மணம்   என்று   அறிவி ப்பும்   வெ ளி வந்த து .  அது   மட்டு ம ல்லா மல்    தன து   சோசி யல்   மீடியா வில்     வருங் கால   கணவ ருடன்   இரு க்கும்   புகை ப்படத் தை   பதி விட்  டு   வந் தார்.

 

 

இதை   பார் த்த   பல ரும்   எப் போது   திரும ணம்   என் பது   போல் கேட்டு   வந்த னர் .  இடை யில்   இவர் கள்   இருவ ருக் கும்   பிரேக் அப்   ஆகி விட்ட தாக வும்   அ வர்க ளின்   திரும ணம்    நடை பெறாது   என் றும்   பல   செய்தி கள்   வெ ளிவந்  தது.    இந்நி லையில்   சமீபத் தில்   அவர்   எனக் கும்   எ னது   காதல ற்கும்   கட ந்த   மே மாதம்   நிச்ச யதார் த்த ம்   நடந் தது .   அதை   தொட ர்ந்து   ஜூன் மா தம்   12ஆம்   தேதி   எங்க ளுக்கு   திரும ணம்   மு டிந் து   விட் டது .

 

 

திரும ணம்   துபா யில்  நெரு ங்கிய   உறவி னர் கள்   மத்தி யில்   நடந் தது .  விசா பிரச்ச னை   காரண மாக   பல ரும்   எங்க ள்    திரும ணத்தி ற்கு   கலந்து  கொள் ளவில்லை .   அத னால்  வரவே ற்பு   கேர ளாவில்   நட த்த   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறோ ம்   என்று   கூறி யுள்ளா  ர் .   இதைக் கேட்ட   பல ரும்  ஆச்சரி ய மாக   இருக் கிறார்க ள் .  

 

 

தற் போது   இவ ர்   கணவ ருடன்   துபா யில்   வசி த்து   வருகி றார்  . கூடிய   விரை வில்  கேரளா  திரும் புவார்   என் றும்   மீண் டும்   படங் களில்   நடி ப்பேன்   என் றும்    அவர்   கூறியு ள்ளா ர்  .  இதைக்   கேட்ட   பல ரும்   ஆச்சரி யம டைந்து   இத னை   தற் போது   இணை யத் தில்   ஷேர்   செய்து   வருகி றார் கள் .   இதை   தொட ர்ந்து   இந்த   ஜோடி யின்   புகை ப்படம்    இணை யத் தில்    வை ரலாக   செ ன்று   கொ ண்டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.