பிக் பாஸ் அசீ மின் மனை வி மற் றும் குழந் தையை பார் த்து இரு க்கீங் களா.!!யாரும் பார்த் திராத அவ ரது குடு ம்ப புகைப் படம் உள் ளே.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீச ன்  6   தொட ங்கி   விறு விறுப் பாக   செ ன்று   கொண் டிருக் கிறது .   ரசிகர் கள்  மத்தி  யி ல்   இந்த   சீசன்   அதிக  வர வேற்பு   பெற்று   வரு கிறது  .    இதில்   போட் டியா ள ராக   கள மிறங் கி   இருப் பவ ர்தான்   சீரி யல்   நடி கர்   அசீம்  .   சின்னத்  திரை   சீரி யல்   மூலம்   மக் கள்   மத்தி யில்   பிரப லமான வர்   இவர்.

 

 

அந்த   வீட் டில்   கட ந்த  வந்த   பா தை   கதை   சொல் லும்   போது   கூ ட   தன்   மனை வி   மற் றும்   குழந் தை   த ன் னை  விட்டு   பிரி ந்து   விட்ட னர்   என் றும்   அத னால்   நான்   மிக வும் மன   முடைந் தி ருக் கிறே ன்   என் றும்   கூறி யிருந் தார் .   அது  மட் டும்   இன் றி   இந்த சீசன்   பிரச் சனை களு க்கு   பஞ் சம்   இல்லா மல்  இருக் கிறது .

 

 

 

நேற்று கூட   அசீம்   ஆயி ஷா   என்ற   நடிகை யை   வாடி போடி என்று   பேசி யது   பெ ரும்   பிரச் சனை யை   ஏற்ப டுத் தி   சண் டை   ஆக   முடி ந்தது .  இது போல்   அந்த   வீட்டில்   தேவை யில் லாமல்   பிரச்ச னை களை   செய் து   வரும்   அசீம்   குடும் பத் தைப்   பற்றி   தான்  இப் போது   இணை யத் தில்   அனை  வரு ம்  பேசி   வருகி றார் க ள்.

 

 

பிக் பாஸ்  தொடக் கத் தில்   இருந் து   ஒவ்வொ ரு வரும்   அவர் களது   கதை யை கூறும்   பொ ழுது   அவ ரது   குடும்ப த்தி னரின்   புகைப் படம்   இணை ய த்தில்   தேட ப்படுகி ற து .   ஆனால்   பெரி தும்   எங் கும்   கிடை ப்பதி ல்லை  . தற் போது   அசீம்  தனம்   ம னைவி   மற் றும்   குழந் தை   பிரி ந்து   விட்ட னர்   என்றும் தன்   மனை வி   விவா கரத்து   பெற் றவுடன்     மகனை   ஞாயிற் றுக்கி ழமை   ஒரு நாள்   மட்டு மே   பார் க்க   அனு மதிப்ப தாக வும்   சொ ல்லி   அ ழு தார்.

 

 

தற் போது   அவ ரது  மனை வி   மற் றும்   குழந் தை யின்   புகை ப்படங் கள்   இணை யத்தில்   உலா   வந் து   கொ ண்டிரு க்கி றது  .  அதை   பா ர்த்த   பலரு ம்  இவர்தா ன்   மனைவி  மற் றும்   குழந் தையா  எனக் கூறி   வரு கிறார்க ள்  .  தற் போது  வெளியா ன   அந்த   போட் டோக் கள்   இணை யத் தில்   படு  வைர லாக   சென்று    கொண் டிருக் கிறது .    இதோ   அவர் களது   புகை ப்படம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.