ஹாலி வுட் படத் தில் நடிக் கும் பிர பல தனுஷ் பட நடி கை.!! என் னது இந்த நடிகை யா.!! அப் போ வேற லெவல் தான்.!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்   தனுஷ் .  கோ லிவு ட் ,   பாலி வுட்   என்று  கல க்கி   கொண் டு   இருந் தார்   இவர் .  சமீப த்தில்   ஹா லிவுட்   திரை ப்ப டம்  தி  கிரே  மேன்   திரை ப்ப டத்தில்   நடி த்து   ஹாலி வுட்  டில்   தனது   முத் திரை யை   பதித் தார் .   தற் போது   தமிழ்   சினி மா வில்   வள ர்ந்து   வரும்   நடிகர் களி  ல்    ஹலி வுட்   வரை சென் று   நடி த் த   ஒரே   நடி கர்   தனுஷ்    ம ட் டும்  தான் .

 

 

அவ ரை   தொட ர்ந்து   தற் போது   ஒரு   தனுஷ்   பட   நடி கை    ஹாலி வுட்   பட த்தில்   முக் கிய   கதா பாத் திர த்தில்   நடி க்க   இருக் கி றார்   என்ற   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .   அந்த   நடிகை   வேறு   யா ரும்   இல் லை  .   3    திரை ப்பட த்தில்   தனுஷ்   உடன்   இணை ந்து   நடி த்த   நடி கை   ஸ்ரு திஹா சன்   தான் .

 

 

இவர்   உலக நாய கன்   கமல் ஹா சனின்   மகள் .   ஏழாம் அறிவு   திரைப் படத் தின்   மூலம்   தமிழ்   சினி மாவி ல்   அறி முகமா னார்  .  அதன்  பின்பு   பல    முன் னணி    நடிக ர்களு க்கு    ஜோடி யாக   நடி த்து   தற் போது   தெலு ங்கு    சினிமா வில்   அதி க    கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றார் .

 

 

தற் போது   இவர்   ஒரு   ஹா லிவுட்   பட த்தில்   ந டிக்க   இருப் பதாக வும்   அதற் கான   அதிகா ர ப்பூர் வமான   அறிவி ப்பை    வெளி யிட்டு   இருக் கிறா ர்  .  தி eye   என்ற   சைக் கலாஜி க்கல்    த்ரில் லர்   படத் தில்   இவர்   முக் கிய   கதாபா த்தி ரத்தில்    நடி க்க   இருக்கி றார்  .  தி   லா ஸ்ட்   கிங் டம்   பட   ந டிகர்    ஹீ ரோ வாக   நடி த்திருக் கிறார்.

 

 

தற் போது   கிரீஸ்   நா ட்டில்   முதற்க ட்ட   சூட் டிங்   தொ டங்கி   நடை பெற்று   வரு கிறது .  இதை   பார் த்த  பல ரும்   ஆச்ச ரியம்   அடை ந்திரு க்கிறா ர்கள்.   பல ரும் அவரு க்கு   வாழ் த்துக ளை யும்   கூறி   வருகி றா ர்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.