சினி மாவில் நடி க்க வருவத ற்கு முன் ஈரோ ட்டில் அஜித் இப் படி ஒரு தொ ழில் செய் தாரா.!! அவரே சொ ன்ன செய்தி .!! வெளி யான ஷா க்கிங் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்   அஜித் .   இவர்   தற் போது   எச்  வி னோத்   இயக் கத் தில்   து ணிவு   படத் தி ல்   நடி த்து   வருகி  றார்  .  இந்த   படத் தை   போனி   கபூர்   தயா ரிக் கி றார் .   இந்த   படத்தி ன்   இறுதி   கட்  ட   பட ப்பி டிப்பு   முடி வடைந்து   படம்   பொங் கல்   அன்று   கட் டாயம்   வெளி யாகும்   என்று   அதிகா ரப் பூர்வமா ன   தகவ ல்க ள்   வெ ளியான து .

 

 

அது   மட் டுமல்லா மல்   இந்த படம்   வங் கிக்   கொ ள்ளை யை   மைய மாக   வைத்து   எடுக் கப் படு வதால்   ரசிக ர்களு டைய   எதிர் பா ர்ப்பு   மி கவும்   அதிக மாக   இரு ந்து   வருகி றது .  இதை  அடு த்து   அஜித்    விக் னேஷ்   சிவன்  இயக் கத்தில்  புதிய   படத் தில்   நடி க்க   இருக் கி றார் .

 

 

இத னை   முடித் துவி ட்டு   சில   மாதங் கள்   நடிப்பு க்கு   ஓய்வு   கொடு த்து   சுற்று ப்பய ணம்   மேற் கொள்ள   இருக்கி றா ர்   என்ற   தகவல் களும்   வெளி யானது .   இதனி டையே    தற் போது   அஜித்   பற் றிய   ஒரு   சுவார சியமா ன   தக வல்   ஒன்று   இணை யத் தில்   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிற து .   அஜித்   சினிமா வில்   நடி க்க   வருவத ற்கு   முன்   சொ ந்தமா க  ஒரு   தொ ழில்   தொட ங்கி அதில்   நஷ் டம்   அடை ந்திருக் கும்  தக வல்   தற் போ து   வைர லாக   பேச ப்பட் டு   வரு கிறது .

 

 

இத னை   அஜி த்தே    பழை ய   பேட்டி  ஒன் றில்   வெளிப் படை யாக   கூ றி யிருக் கிறார் .   இவர்   நடி க்க   வரு வத ற்கு   முன்  ஈரோ ட்டில்   டெக் ஸ்டைல்   தொ ழிலை   செய்து   வந் திருக் கி றார்  .   அப் போதே   இவரு க்கு   மோ ட்டார்   பை க்குகள்   மற் றும்   மா டலிங்    மீது   ஆர் வம்   இருந் திருக் கிறது  .    அத னால்   தொழி லில்   அதிக   கவ னம்   செலு த்த   முடி யாத தால்   தொழி லில்    மிகப் பெரிய   நஷ்ட த்தை     சந்தி த்திருக்கி றார் .

 

 

 

அத னால்   அத னை   கைவி ட்டு   விட்டு   பிறகு   மாட லிங்  மற் றும்   மோட் டார்   பை க்கின்   மீது   கவ னம்   செ லுத்தி   இருந் திருக்கி றா ர் .   அதன் பிறகு தான்   படங் களில்   நடி க்கவும்   தொ டங்கி   இரு க்கி றார்  .  தற் போது   இவர் உ லகம்   முழுவ தும்   பைக்   ரைடு  கள்   சென்று   கொண்டு    நடிப்பி லும்   அச த்தி   வருகி றார்   என் பது   குறிப்பி டத் த க்கது .   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   அதி கமாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.