அஜி த்தால் ஏற் பட்ட பெரும் நஷ் டம்.!! இன்று வரை மீள முடி யாத சோகத் தில் இருக் கும் பிர பலம்.!! கண்டு கொள் ளாதா அஜித்.!! ஷாக் கிங் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   முன் னணி   நடி கர்   அஜித் .   இவர்   தற் போது   எச் வி னோத்   இயக் கத் தில்   துணிவு   படத் தில்   நடித் து   வரு கிறார்  .  இந்த   பட த்தை   போனி கபூர்   தயா ரிக்கி றார் .   இ ந்த   படத் தின்   இறுதி   கட்ட   படப் பிடிப்பு   முடிவ டைந்து   படம்   பொங் கல்   அன்று   கட்டா யம்   வெளி யா கும்  என்று   அதிகா ரப்பூர் வமான   தகவ ல்கள்   வெ ளியா னது.

 

 

அது   மட்டு மல்லா மல்   இந்த  படம்   வங் கிக்   கொள் ளையை   மைய மாக   வைத் து   எடுக் கப் படுவதா ல்   ரசி கர்க ளுடைய  எதி ர் பார்ப்பு   மிக வும்  அதிக மாக   இரு ந்து   வருகி றது .  இந்த   சமய த்தில்    தான்   அஜித் பற்றி   தற் போது   தகவ ல்கள்   கிடைத் திருக் கிறது.

 

 

 

அஜி த்தை   வை த்து  படம்   தயா ரித்த   தயாரி ப்பா ளர்   தற் போது   அதற்கு   பின் னால்   எந்த ஒரு   படத் தையு ம்   தயாரி க்க   முடி யாத   நஷ்டத் தை   சந்தி த்திருக் கிறார் .  ஆனால்   அஜித்   அதை கண்டு   கொள் ளவே   இல் லை   என்று   தகவ ல்கள்   கிடை த்தி ருக் கிறது .  அந்த   வகை யில்   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரை ப்படம்   தான்  அசல் .   இந்த   படத் தை   சிவா ஜி   புரொ டக்ஷ ன்ஸ்   தான்   தயா ரித்த து.

 

 

இவர் கள்   இத ற்கு   முன்    சந்தி ரமுகி   என்ற   மெகா ஹிட்   படத் தை   தயாரி த்து   அதன்  லாப த்தை   வை த்து   அசல்   திரை ப்பட தை   தயா ரித்த னர்  .  படம்   மட்ட மான   தோல் வியை   சந்தி த்தது .   என்ன தான்   பண க்கார   குடு ம்பமாக   இருந் தாலும்   அசல்   படத் தை   தயா ரித்து   அதில்   நஷ் டம்   அடை ந்த   பின் னர்   அவர் கள் இன்று வரை   எந்த   ஒரு   படத் தையும்   தயா ரிக்க   முன்வர வில்லை.

 

 

கார ணம்   அசல்   படத்தி ன்   பெரும்  நஷ் டம்   தான் .  அஜித்   படத் தை   தயா ரித்த   ஒரே   கார ணத் தினால்   ஒரு   மிகப் பெரிய   தயா ரிப்பு   நிறுவ னமே      தற் போது   இல்லா மல்   போய் விட்ட து .   இதனை   பல ரும்    த ற் போது   இணை யத் தில்   பேசி    வரு கிறா ர்கள் .

 

 

இன்று   பல ரும்   அஜித் தை   வை த்து    படம்  செய்து   லா பம்   பார்க் க   இ  ருக்கி றார் கள் .   ஆனால்   அஜித் தின்   தோ ல்வி   படத் தால்    காணா மல்   போன பல   தயா ரிப்பு   நிறுவ னங்க ளில்   சிவா ஜி   புரொ டக்ஷ ன்ஸ்   ஒன்று   என்ப து   குறிப் பிட த்தக்க து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.