83 வய தில் ஹீரோ வாக கள மிற ங்கும் பிர பல தமிழ் நடி கர்.!!இந்த வய திலா என ஆச் சர்ய த்தில் ரசிக ர்கள்.!! பாரா ட்டும் பிரப லங் கள்.!!

0

நகை ச்சுவை   மன் னன்  என்று   ரசிக ர்க ளால்   அன் போடு   அழை க்கப் படும்  நடி கர்   தான்   நடி கர்   கவுண் டம ணி .   80 90   கால கட்டத் தில்   ஒரு   மிகப்பெ ரிய   கா மெடி   நடிக ராக   வலம்   வந் தவர்   இவர் .  கவுண் டம ணி   செந் தில்   காமெ டி   என் றால்   அ தற்கா கவே   சினி மா  செல் லும்   ரசி கர்   பட்டா ளம்   இருந் தது.

 

 

அந்த   அள விற்கு   இவ ர்களது    காமெடி   அனை வரையு ம்   ரசி க்க   வைத் தது .  அது   மட்டு மல்லா மல்   இவர் தனது   கா மெடி   மூலம்   நக்க லாக   பல   கருத் துகளை யும்   கூறியி ருக் கி றார் .   தற் போது   இருக்கு ம்   சந்தா னம்   போன்ற பல   காமெ  டியன் கள்   நக் களு க்கு   இவர்  தான்   முன் னோடி .

 

 

இவர்   கா மெடி   நடி கனாக  மட் டும்   நடிக் கா மல்   பல   படங்க ளில்   கதா நாயக னாகவு ம்   நடித் திரு க்கி றார் .   தற் போது   இவர்   83   வ ய தில்    புதிய   படத் தில்   கதா நாயக னாக   நடிக் க   இருக் கின்ற   தக வல்   வெளி யாகி   இரு க் கிறது .  இந்த  தக வல்   பல ரையும்   ஆச்ச ரிய ப்பட   வை த்திரு  க்கி றது .

 

 

தமி ழில்   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ரஜி னிகா ந்த்   கூட   தற்போ து   தன் னுடைய   71   வய தில்   தான்   நடி த்துக்   கொண் டிருக்கி றார் .  ஆனால்   தற் போது   இவர் 83   வய திலும்   ஹீரோ வாக   நடி க்க   இருக் கி றார்  .  இந் த   படத்தி னை   அன் பரசன்   இயக் கயிரு  க்கிறார்  .  அன் பரச ன்   இதற்கு   மு ன்பு   பேயை   கா னோ ம்   என்ற   படத் தை    மீரா மிதுன்   வை த்து   இயக்கி யிருந் தார் .

 

 

இந்த   படத் தில்   கவுண்ட மணி   கழு தை   மேய்ப்ப வராக   நடிக் க   போவ தாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .    83    வயதி லும்   தன்  மார்க் கெட்டை   தக்க   வைத்து க்கொ ண்டு   ஹீரோ  வாக   நடிக்கு ம்   கவுண்ட மணி யை    பல ரும்   பா ராட்டி   வருகி றார் கள் .   இது   தற் போது  இணை யத் தில்   வைர லாக   பே சப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.