தேடி வந்த வாய் ப்பை அலட்சி யமாக வீண டித்த ராஷ் மிகா.!! தவறவி டாமல் கெட்டி யாக பிடி த்து கொ ண்ட தனுஷ் பட நடி கை.!! நல்ல வாய் ப்பு போ ச்சே.!!

0

தமிழ்  சினி மாவில்   முன் னணி   நடிக ரா க   வலம்  வந்து   கொண் டி ருப் பவர்  நடி கர்   விக் ரம்  .  இவர்   நடிப் பில்   சமீப த்தில்   வெளி யான   பொன் னியின்   செல் வன்   திரை ப்படம்  மிகப் பெரி ய   வெற்றி யை   பெற் றது .  அதை   தொட ர்ந்து   பா ரஞ் சித்   இயக் கத் தில்   புதிய   படத் தி ல்   நடி த்து   வரு கிறார் .

 

 

இந்த   பட ம்   19ஆம்   நூற்றா ண்டி ல்   கே ஜி எஃப்   என்ற   இட த்தில்   நட ந்த   மக் களின்   வாழ் க்கை யை   மைய மாக க்   கொ ண் டு   உரு வாக் கப்ப டும்   படம்   இந்த   பட த்தில்   விக்ர முடன்   இணை ந்து  ப சுபதி   போ ன்ற   முன் னணி   நடிகர் கள்   ந டி த்து   வரு கிறா ர்கள் .   இதற் கான   படப் பிடி ப்பு   த ற் போது   கடப் பா   என் னும்   பகுதி யில்   விறு விறுப் பாக   நட ந்து   வரு கிற து.

 

 

பா ரஞ் சித்   நட்ச த்தி ரம்   நகர்கி றது   என் னு ம்   காதல்   அர சியல்   கல ந்த   பட த்தை   முடித்து விட்டு   தற் போது   இந்த  படத் தில்   பிசி யாக   இரு ந்து   வரு கிறார்.   இந்த   பட த்தில்   விக்ர முக்கு   ஜோடி யாக   யார்   நடிப் பா ர்   என்று   கேள் வி   எழு ந்து   வந் தது .  அதற் காக   ராஷ் மிகா   மந் தனா   ந டிக் கிறார்   என்று   உ றுதி   செய் யப்ப ட்டது

 

.

 

ஆனால்   அவர்   மற்ற   படங்க ளில்   பிசி யாக   நடித்தி ருப்பதா ல்   இந்த   பட த்தில்   இரு ந்து  வில கி   விட் டார்   என்ற   செ ய்தி   வெளி யான து .   அவரு க்கு   பிறகு   இந் த   படத் தில்   நடி கை  மாள விகா   மோ கன்   தான்   விக்ர முக்கு   ஜோ டி யாக   நடி ப்பார்   என்று   சொ ல்லி   வந்த னர் .   இவர்   மாஸ் டர்   பட த்தில்   விஜ ய்க்கு   ஜோ டியாக   நடித் தார்   என் பது   குறிப் பிட த்தக் கது .

 

 

தற் போது   அவ ரும்   கிடையா து  என்று   தகவ ல்கள்   கிடை த்திரு க்கி றது .  யார் தான் ஜோடி என்று   பார்த் தால்   இந்த   படத் தில்   விக்ரமு க்கு   ஜோ டியாக   நடிகை   பார் வதி   நடி க்கி றார்   என்ற   தகவ ல்கள்   வெ ளியா கி   இரு க்கி றது .   நடி கை  பார் வதி   பூ  ,  மரியா ன்   போ ன்ற   படங் களில்   நடி த்து   மக்க ள்   மத் தியில்   இடம்   பிடி த்தவர்   என் பது   குறிப் பிடத்த க்கது.

 

 

 

 

 

இந்த   தக  வல்  படப்பி டிப்பு   தளத் திலி ருந்து   கிடைத்தி ருக்கி றது  .  மே லும்   இதற் கான   அதி காரப்பூ ர்வ மான   அறி விப்பு   விரை வில்   வெளி யாகு ம்   என்று    எதிர் பார்க்கப் படு கிறது .   தற் போது   தன் னை   தேடி   வ ந்த   வாய் ப்பை   உதாசீ னப்படு த்திய   ராஷ்மி காவு க்கு   பதி லாக   இதில்    பார் வதி  நடிக் கிறா ர்   என் பது   கிட்ட த்தட்ட   உறுதி   செய்ய ப்பட் டுள் ளது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.